Контакт           24/7
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за деловни картички

MasterCard® BusinessCard деловна кредитна картичкаКаматни стапки на денарска сметка
 • 13,25% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
 • 13,25% над износот на кредитниот лимит
Каматни стапки на девизна сметка
 • 9,6% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
 • 9,628% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина*  

по картичка

за прво издавање

бесплатно за постојните корисници на меѓународни деловни картички пред истек на рокот на важност на картичката

за направен годишен промет (во трговија и подигнување на готовина) во износ од 0,00 до 500.000,00 денари по сметка

1.500 денари

за направен годишен промет (во трговија и подигнување на готовина) во износ над 500.000,00 денари по сметка

без надомест

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 100 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 250 ден.

4%, мин. 400 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 4 ЕУР

4%, мин. 6 ЕУР

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


MasterCard® домашна деловна кредитна картичка


Каматни стапки
 • 13,25% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
 • 13,25% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина* 1.200 денари по картичка
Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%

не фукнционира на шалтер

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

не фукнционира на шалтер

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

300 денари

 

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка


Каматни стапки
 • 9,6% активна камата во висина на кредитниот лимит
 • 9,628% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина 60 ЕУР по картичка*
Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

во земјата

2%

не функционира на шалтер

во странство

3%, мин. 4 ЕУР

4%, мин. 6 ЕУР

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

  неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


Visa Business Revolving деловна кредитна картичка


Каматни стапки
 • 13,25% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
 • 13,25% над износот на кредитниот лимит
Годишна членарина*  

по картичка

за првата година

3.000 денари

за секоја следна година

3.000 денари

за годишен промет над 500.000 денари

без надомест за сите картички

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 100 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

2,5%, мин. 200 ден.

3,5%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


Visa Corporate деловна кредитна картичка


Годишна членарина*  

по картичка

за првата година

без надомест

за секоја следна година

3.600 денари

за годишен промет над 1.500.000 денари

без надомест за сите картички

Каматни стапки
 • 10,9% активна камата во висина на кредитниот лимит
 • 13,25% над износот на кредитниот лимит
Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

2,5%, мин. 200 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 200 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 250 ден.

3,5%, мин. 400 ден.


На врвот ^


Visa Business Debit деловна дебитна картичка


Дневни лимити на трансакции

определување на дневен лимит по картичка според потребите на компанијата

Годишна членарина*  

по картичка

за првата година

600 денари

за секоја следна година

300 денари

за годишен промет над 500.000 денари

без надомест

Надоместоци за користење  

на банкомати

на шалтери

на Банката

0,25%, мин. 50 ден.

0,35%, мин. 100 ден.

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги повторно издавање на PIN кодот

200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

трајно блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари


На врвот ^


* Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката. Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.