Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Lëvdata dhe ankesa


Topic:

 
* Komenti juaj:

 
* E-mail juaj:

   

За да биде разгледана Вашата поплака, да се постапи по неа и Банката да Ве извести за целосниот исход, неопходно е да се идентификувате и да напишете податоци за контакт (e-mail, телефон ...)

Потврда за прием и одговор на Вашата поплака

Банката ќе Ви испрати потврда за прием на Вашата поплака во најкраток можен рок, но не подоцна од 10 работни дена од денот на приемот на поплаката.

Вработените во Банката со внимание ќе ја разгледаат Вашата поплака, ќе ги превземат сите неопходни активности и ќе Ви достават  одговор во најкраток можен рок, но не подоцна од 3 месеци од денот на приемот на поплаката. Брзината на одговорот зависи од природата на поплаката односно колку е потребно да се анализира и истражува настанот за кој е поднесена поплаката.* Fusha e kërkuar

* Shkruani kodin: