• Филијали и експозитури на Банката


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашања


  • Општи условиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Каматни стапки за денарски штедни влогови

 

Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за денарски штедни влогови:

  

Фиксни каматни стапки на денарско штедење

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок

01.04.2017

на 3 месеци

0.06%

по истек на рок

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

по истек на рок

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

по истек на рок

01.07.2018

на 24 месеци

1.65%

по истек на рок

01.11.2018

на 36 месеци

1.95%

по истек на рок

01.11.2018

 

За денарските штедни влогови орочени на 24 и 36месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

2.04%

по истек на рок

01.07.2019

на 36 месеци

2.44%

по истек на рок

01.07.2019

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на рентно денарско орочено штедење

 

 

Орочени штедни влогови
со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

на 3 месеци

0.06%

месечно

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

месечно

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

месечно

01.07.2018

на 24 месеци

1.65%

месечно

01.11.2018

на 36 месеци

1.95%

месечно

01.11.2018

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

 

 

на 24 месеци

2.04%

месечно

01.07.2019

на 36 месеци

2.44%

месечно

01.07.2019

На врвот ^

 

 

Каматни стапки на детско денарско орочено штедење „Верверичка“

 

Орочени штедни влогови

со фиксна каматна стапка

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

Важи од:

По видување

0.01%

на крајот од календарската година

01.08.2015

на 1 месец

0.02%

по истек на рок.

01.04.2017

на 3 месеци

0.06%

по истек на рок.

01.07.2018

на 6 месеци

0.30%

по истек на рок.

01.07.2018

на 12 месеци

1.07%

по истек на рок.

01.07.2018

 

 

За денарските штедни влогови 24 и 36 месеци, Банката применува променлива каматна стапка, наведена подолу во Табелата:

 

 

За штеден влог орочен на 24 месеци 0,09 п.п. над  Референтната каматна  стапка

За штеден влог орочен на 36 месеци 0,49 п.п. над  Референтната каматна  стапка

 

на 24 месеци

2.04%

по истек на рокот

01.07.2019

на 36 месеци

2.44%

по истек на рокот

01.07.2019

На врвот ^