• Надоместоци за користење


  • Филијали и експозитури на Банката


  • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Денарски сметки за правни лицаОтворање на сметка за правни лица


Со отворањето на сметка во Комерцијална банка АД Скопје, Вие како правен субјект добивате пристап до широк дијапазон на професионални финансиски услуги кои ќе Ви овозможат континуирано висококвалитетно работење. Нашата банка посветува посебно внимание на работата со правните лица, постојано нудејќи можност за советување и професионална консултација, со цел клиентите да имаат постојана поддршка во секојдневното работење.

Со отворањето на сметка во Банката, имате можност да ги користите следните финансиски услуги:
  • вршење на безготовински и готовински трансакции;
  • целосен преглед на Вашата финансиска состојба во секој момент;
  • доставување на налози со идна валута на извршување;
  • SMS, Факс, IVR, Е-mail – правни лица;
  • работење со деловни картички;
  • 24-часовен пристап до Вашата сметка преку услугата Интернет банка;
  • пристап до услугите по најниски надоместоци.

За да отворите денарска сметка за правни лица потребно е да ги пополните следните формулари:

 Барање за отворање на трансакциска сметка
 Договор за отворање и водење на трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата
 Општи услови за отварање и водење на трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата
 Надоместоци за услуги во денарски платен промет
 Потписни картони
  Апликација / Барање за регистрирање на клиент - правно лице
  Потписни картони (ИД картичка)

Напомена: за физичките лица кои ќе се појават во својство на потписници на сметка, управител/и, основач/и или вистински сопственик, потребно е да се приложи следниот формулар:
  Апликација / Барање за регистрирање на клиент - физичко лице


Наведените формулари е потребно да ги доставите пополнети во Централата на Банката во Скопје во Службата за отворање на сметки или во една од нашите филијали и експозитури низ Републиката и експозитури со одговорен работник во Скопје со шалтери наменети за работа со правни лица секој работен ден од понеделник до петок во периодот 08.00-16.00 часот. При отворањето на Вашата денарска сметка се почитуваат Вашите финансиски барања и притоа се става акцент на едноставното работење и управување со неа.


Работење со сметка за правни лица


За да пријавите статусна промена на правниот субјект (промена на управител, промена на назив и сл.) потребно е да ги пополните следните формулари:

 Барање за статусни промени

Во тековното работење со Вашата сметка ќе Ви бидат потребни следните формулари:

 height= Повеќенаменско барање
 Барањеза препис на налог за физичко лице
 Барање за препис на налог за правно лице
 Барање за пренос на основачки влог

Лица за контактВангелија Кочковска, Раководител на одделение за отварање на трансакциски сметки
Телефон: (02) 3168–914
e-mail: Vangelija.Kockovska@kb.com.mk

Горан Јакимовски, Координатор за платен промет во земјата
Телефон: (02) 3168-907
e-mail: Goran.Jakimovski@kb.com.mk