• Dokumentet e nevojshme


 • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Linja kreditore për kreditimin e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, përkrahjen e eksportit dhe të kapitalit punues nëpërmjet Banka për zhvillim e Magedonisë së veriut (BMPZH)Kreditë nga linja kreditore e BMPZH për kreditimin e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, përkrahjen e eksportit dhe të kapitalit punues, u dedikohen të gjitha ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorin e prodhimit dhe të shërbimit.

PRODUKTI 1

Emri i produktit Kreditë për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme
Qëllimi
(përkrahje e projekteve të identifikuara)
blerja e mjeteve materiale
 • Blerja e mjeteve themelore, patundshmërive dhe tokës për ndërtim të objektit afarist, (minimum 50% e vlerës së kredisë)
 • kapital punues (maksimum 50% e vlerës së kredisë)
investimet në mjetet jo-materiale
 • zhvillimi, planifikimi dhe financimi në fazën e ndërtimit, si dhe shpenzimet për pagat dhe shpenzime të tjera të lidhura me fazën e kërkimit dhe zhvillimit
Kushtet e kredisë valuta e kredisë
 • në MKD me klauzolë devizore, ose
 • në EUR
shuma e kredisë individuale

prej 10.000 EUR deri në 500.000 EUR

afati i shlyerjes deri në 11 vjet
periudha grejs deri në 1 vjet
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • për kreditë e miratuara në MKD me klauzolë devizore: 6,5% në vit
 • për kreditë e miratuara në EUR: EURIBOR tremujor + 3,75% në vit, e ndryshueshme
Provizionet 1% e vlerës së kredisë, e njëhershme para shfrytëzimit të kredisëPRODUKTI 2

Emri i produktit Kredi për përkrahje të eksportit
Qëllimi Për kapital punues për përgatitjen e prodhimit të dedikuar për eksport dhe për kapitalin punues pas eksportit të kryer
Kushtet e kredisë valuta e kredisë
 • në MKD me klauzolë devizore, ose
 • në EUR
shuma e kredisë individuale

prej 15.000 EUR deri në 2.000.000 EUR

afati i shlyerjes deri në 2 vjet
periudha grejs pa periudhë grejs
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • për kreditë e miratuara në MKD me klauzolë devizore: 6,0% në vit
 • për kreditë e miratuara në EUR: EURIBOR tremujor + 3,75% në vit, e ndryshueshme
Provizionet 1% e vlerës së kredisë, e njëhershme para shfrytëzimit të kredisëPRODUKTI 3

Emri i produktit Kredi për kapital të përhershëm punues
Qëllimi Furnizimi me kapital punues
Kushtet e kredisë valuta e kredisë
 • në MKD me klauzolë devizore, ose
 • në EUR
shuma e kredisë individuale prej 15.000 EUR deri në 300.000 EUR
afati i shlyerjes deri në 3 vjet
periudha grejs deri në 6 muaj
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • për kreditë e miratuara në MKD me klauzolë devizore: 6,5% në vit
 • për kreditë e miratuara në EUR: EURIBOR tremujor + 3,75% në vit, e ndryshueshme
Provizionet 1% e vlerës së kredisë, e njëhershme para shfrytëzimit të kredisë
KUSHTET E PËRGJITHSHME

 

Përdorues të përshtatshëm Të gjitha kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme që nuk tejkalojnë 250 punonjës, me pjesëmarrje personale prej së paku 15% të vlerës së projektit
Ndalesat dhe përjashtimet
(projekte që nuk financohen)
 • eksporti i armëve,
 • lojërat e fatit dhe veprimtari të ngjashme,
 • veprimtaritë që ndikojnë negativisht në ekologji dhe të cilat nuk përputhen me dispozitat e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor,
 • eksporti i kafshëve të egra dhe kafshëve të klonuara,
 • trafikimi i mbetjeve të dëmshme radioaktive,
 • projektet që përfshijnë forma të shfrytëzimit të punës së detyruar dhe keqpërdorimit të fëmijëve,
 • projektet në zonat e mbrojtura dhe fushat me interes shkencor,
 • veprimtaritë e ndaluara nga konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e burimeve biologjike apo trashëgimisë kulturore.
Sigurimi i kredisë për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)
Afati i shfrytëzimit të kredisë në afat prej 3 muajve prej datës së aprovimit të parë të mjeteve
Provizioni për shlyerjen e hershme të kredisë 0,125% e vlerës që kthehet para afatit të maturimit


Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj