Референтни каматни стапки

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2018

01.01.-30.06.2019

1,98%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

12.12.2018

01.01.-30.06.2019

2,50%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.364%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.237%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2018

01.07.-31.12.2018

2,08%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

13.06.2018

01.07.-31.12.2018

3,00%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,370%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,270%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

2,17%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

26.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

3,25%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,368%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,271%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2017

01.10.2017-31.12.2017

2,21%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

29.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

3,25%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,372%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,271%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи