Референтни каматни стапки

 
 

Вид на референтната каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

1

2

3

4

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2021

01.07.-31.12.2021

1,28%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

16.06.2021

01.07.-31.12.2021

1,25%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

28.06.2021

01.07.-31.12.2021

-0,564%

6-месечен ЕУРИБОР за ЕУР

28.06.2021

01.07.-31.12.2021

-0,513%

 

*објавена и преземена од веб -страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб-страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтната каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

1

2

3

4

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2020

01.01.-30.06.2021

1,38%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

16.12.2020

01.01.-30.06.2021

1,50%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

29.12.2020

01.01.-30.06.2021

-0.555%

6-месечен ЕУРИБОР за ЕУР

29.12.2020

01.01.-30.06.2021

-0.523%

 

*објавена и преземена од веб -страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб-страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтната каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

1

2

4

5

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2020

01.07.-31.12.2020

1,53%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

17.06.2020

01.07.-31.12.2020

1,50%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

26.06.2020

01.07.-31.12.2020

-0.504%

6-месечен ЕУРИБОР за ЕУР

26.06.2020

01.07.-31.12.2020

-0.283%

 

*објавена и преземена од веб -страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб-страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

Вид на референтната каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

1

2

4

5

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2019

01.01.-30.06.2020

1,73%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

11.12.2019

01.01.-02.04.2020

2,25%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

03.04.2020

03.04.-30.04.2020

1,75%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

29.04.2020

01.05.-31.05.2020

1,75%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

29.05.2020

01.06.-30.06.2020

1,50%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.12.2019

01.01.-02.04.2020

-0.444%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.03.2020

03.04.-30.04.2020

-0,438%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

28.04.2020

01.05-31.05.2020

-0.432%

1-месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.05.2020

01.06-30.06.2020

-0.475%

6-месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.12.2019

01.01.-30.06.2020

-0.325%

 

*објавена и преземена од веб -страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб-страницата на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2019

01.07.-31.12.2019

1,95%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

12.06.2019

01.07.-31.12.2019

2,25%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.388%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

26.06.2019

01.07.-31.12.2019

-0.311%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2018

01.01.-30.06.2019

1,98%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

12.12.2018

01.01.-30.06.2019

2,50%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.364%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.12.2018

01.01.-30.06.2019

-0.237%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2018

01.07.-31.12.2018

2,08%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

13.06.2018

01.07.-31.12.2018

3,00%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,370%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.06.2018

01.07.-31.12.2018

-0,270%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

2,17%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

26.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

3,25%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,368%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

27.12.2017

01.01.2018-30.06.2018

-0,271%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

 
 

Вид на референтна каматна стапка

Датум на утврдување

Период на важност

Висина на референтна стапка (годишно)

Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула*

25.06.2017

01.10.2017-31.12.2017

2,21%

Каматна стапка на инструмент благајнички записи**

29.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

3,25%

1 месечен ЕУРИБОР за ЕУР***

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,372%

6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР

28.06.2017

01.07.2017-31.12.2017

-0,271%

 

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи