Llogaritësi i kredisë për të llogaritur këste mujoreShuma:        
Vjet për të shlyer     dhe muaj:
Këstet e shlyerjes:    
Monedha:    
Normë fikse vjetore e interesit:     %  
Numri i muajve me normë fikse të interesit:    
Norma e dytë fikse vjetore e interesit:     %  
Numri i muajve me normën e dytë fikse të interesit:    
Normë e ndryshueshme vjetore e interesit:     %