КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА МЕСЕЧНА РАТА СО ПРИМЕНА НА ЈАВНАТА ПОНУДА БРОЈ 09-600-15831/1Внесете податоци за кредитот од Вашиот амортизационен план:

  • Во полето „Износ” внесете - недоспеана главница од 16.03.2020
  • Во полето „Рати” го внесувате бројот на преостанати месечни рати до краен рок на отплата. Доколку имате кредит со повеќе каматни стапки (фиксни/променливи) во полето „број на месеци со фиксен период”, го внесувате бројот на месеци колку Ви преостануваат од фиксниот период
  • Во полето „Фиксна годишна каматна стапка” ја внесувате фиксната каматна стапка на Вашиот кредит
  • Во последното поле ја внесувате променливата каматна стапка
Износ:        
Вкупно години:     и месеци:
Рати за отплата:    
Валута:    
Фиксна годишна каматна стапка:     %  
Број на месеци со фиксна каматна стапка:    
Втора фиксна годишна каматна стапка:     %  
Број на месеци со втора фиксна каматна стапка:    
Променлива годишна каматна стапка:     %