Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/4, важи од 07.04.2020 08:27:46 - 24:00:00