Konvertim



Shuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 048/7, valid from 25.09.2020 00:00:10 - 24:00:00