КонтактКомерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3 
П. Фах 563
1000 Скопје
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


S.W.I.F.T.:

KOBSMK2X

Тел.

(+389 2) 3168-168

КОНТАКТ-ЦЕНТАР: Тел.

(+389 2) 3296-800

Факс броеви:

Сектор за ликвидност и финансиски пазар – (02) 3 162 658
Сектор за управување со ризици и планирање - (02) 3 113 494
Сектор за кредитирање на стопанство - (02) 3 119 459
Сектор за правни работи и наплата на проблематични кредити - (02) 3 119 627 и (02) 3 162 658
Сектор за односи со странство - (02) 3 220 975
Сектор за работа со население - (02) 3 138 055
Сектор за човечки ресурси и општи работи - (02) 3 119 627
Сектор за информатичка технологија - (02) 3 213 455
Самостојна Дирекција за финансиско работење - (02) 3 119 735
Самостојна Дирекција за платен промет во земјата -(02) 3 213 255 и (02) 3 111 780
Самостојна Дирекција за трезорско работење - (02) 3 115 098
Самостојна Дирекција за маркетинг - (02) 3 233 468
Самостојна Дирекција за управување со мрежата филијали - (02) 3 107 316
Самостојна Дирекција за контрола на усогласеност на работењето на Банката и спречување на перење пари - (02) 3 213 986

E-mail:

contact@kb.com.mk
intl.division.contact@kb.com.mk
dealing@kb.com.mk
cards@kb.com.mk
mediumi@kb.com.mk