KontaktKomercijalna Banka AD Skopje
rr. Orce Nikolov nr.3 
Kodi postar 563
1000 Shkup
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT


S.W.I.F.T.:

KOBSMK2X

Tel.

(+389 2) 3168-168

QENDRA E KONTAKTIT: Tel.

(+389 2) 3296-800

Nr. e faksit:

Sektori për likuiditetin dhe tregun financiar – (02) 3 162 658
Sektori për menaxhimin e riskut dhe planifikimit - (02) 3 113 494
Sektori për kreditimin e ekonomisë - (02) 3 119 459
Sektori për punët juridike dhe pagesat e kredive problematike - (02) 3 119 627 dhe (02) 3 162 658
Sektori për marrëdhënie me jashtë - (02) 3 220 975
Sektori për punë me popullsinë - (02) 3 138 055
Sektori i burimeve njerëzore dhe çështjeve të përgjithshme - (02) 3 119 627
Sektori i teknologjisë informative - (02) 3 213 455
Drejtoria e pavarur për punë financiare - (02) 3 119 735
Drejtoria e pavarur për qarkullimin e pagesave në vend -(02) 3 213 255 dhe (02) 3 111 780
Drejtoria e pavarur për punë me thesar - (02) 3 115 098
Drejtoria e pavarur për marketing - (02) 3 233 468
Drejtoria e pavarur për menaxhimin me rrjetin e filialeve - (02) 3 107 316
Drejtoria e pavarur për kontroll të përshtatshmërisë së punës së Bankës dhe parandalimit të pastrimit të parave - (02) 3 213 986

E-mail:

contact@kb.com.mk
intl.division.contact@kb.com.mk
dealing@kb.com.mk
cards@kb.com.mk
mediumi@kb.com.mk