НАДОМЕСТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ИМОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА*

 

- за одобрување на нова кредитна изложеност

0,035% од проценетата вредност, минимум 2.000,00 денари, максимум 30.000,00 денари

 

- за следење на објект во градба

0,015% од дополнителната вредност, минимум 2.000,00 денари, максимум 5.000,00 денари

 

доколку се проценуваат повеќе видови средства, во случај на одобрување на Рамковен револвинг кредит лимит, максималниот износ на надоместокот изнесува 50.000,00 денари

 

*Надоместокот за процена на имот се наплатува само во случај на одобрување на кредитот и тоа при првото користење на средствата од одобрениот кредит.