Издавање согласности поврзани со имот врз кој е воспоставено заложно право во корист на Банката

Надомест со вклучен ДДВ

- Согласност за издавање на имот под закуп

600,00 ден.

- Согласност за пренос на сопственост

600,00 ден.

- Согласност кон елаборат за физичка делба

1.500,00 ден. 

- Согласност за измени во тек на градба              

1.500,00 ден. 

- Согласност за воспоставување на хипотеки од нареден ред

600,00 ден.

- Согласност за легализација на имот

1.200,00 ден.

- Согласност за приватизација на земјиште

1.200,00 ден.

- Согласност за пренос на хипотека од лист за предбележување во имотен лист

2.000,00 ден.