LËSHIMI I PËLQIMEVE NË LIDHJE ME PRONËN MBI TË CILËN ËSHTË VENDOSUR E DREJTA E PENGUT NË FAVOR TË BANKËS

Pagesa me TVSH të përfshirë

- Pëlqim për dhënien e pronësisë me qira

600,00 den.

- Pëlqim për transferin e pronësisë

600,00 den.

- Pëlqim për elaborat për ndarje fizike

1.500,00 den.

- Pëlqim për ndryshime gjatë ndërtimit

1.500,00 den.

- Pëlqim për vendosjen e hipotekave te rendit të ardhshëm

600,00 den.

- Pëlqim për legalizim të pronës

1.200,00 den.

- Pëlqim për privatizim të tokës

1.200,00 den.

- Pëlqim për transfer të hipotekës nga lista e para shënimit në listën e pronësisë

2.000,00 den.