ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИШифраНазив
010Уплати по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи
011Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции
012Готовинска уплата за купување на акции
020Уплати по основ на купување обврзници од Централен депозитар
022Готовинска уплата за купување на обврзници
030Прилив на основа продавање акции помеѓу брокерските куќи
031Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници
040Готовинска исплата од продажба на акции
050Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна см
060Други неспомнати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќ
100Испл. врз основа на елек. пресметка на приход и данок поднесена до УЈП
101Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства
112Испл.на девиденда со безготовински пре.на сред.на акц.со обични акции
113Испл.на девиденда со безготовински прен.на сред.на акцио.со приори.акц
123Исплата на надомест со безготовински пренос на сред.на член на Управен
124Испл.на надомест со безготов. пренос на средства на член на надзорен о
125Испл.на надомест со безготов.пренос на средства на член на др.одбори и
131Испл.на зараб.со безгот. пренос на сред.ост.преку студен.или младин.за
141Исплата на пензии со безготовински пренос на средства
151Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства
161Испл.на надо.со безгот.пренос на средства за превоз до и од работно ме
171Испл.на надомест за регрес со безготовински пренос на средства
180Исплата на други лични примања во готово:
184социјална помош;
185примања на инвалиди;
188дневници и трошоци за службени патувања;
189теренски додатоци за време на работа и престој на терен;
193надомест во случај на смрт на член на семејството,повреда и боледување
197Испл.на др.лични примања со безготов.пре.на средства за кои постојат у
200Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н
210Пл.по основ на промет на произ.и стока купена во малопродажба
211Пл.по основ на пром.на произ.и стока купена во големопродажба
220Пл.по основ на извр.услуги помеѓу прав.субјекти освен по основ на инве
221Пл. по основ на извр. услуги по основ на банкарски картички
230Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.по основ на ин
240Пл.по основ на извр.услуги помеѓу прав.субјекти по основ на инвестиции
241Плаќање на обврски пред прием на фактура
242Плаќање по основ на извршени маретинг услуги помеѓу правните субјекти
243Плаќање по основ на извршени консултански услуги помеѓу правните субје
244Плаќање по основ на извршени интелектуални услуги помеѓу правните субј
245Плаќање по основ на извршени сметководствени услуги помеѓу правни субј
250Аванси
260Пл.на правните субј.по основ на осигурување на средства(платена премиј
261Пл.на правните субјекти по основ на исплатена штета
262Др.неспомнати плаќања на правни субјекти по горенеспомнати основи
270Уплата на средства на правни лица за основачки влог
271Уплата на средства за сопствен траен влог
272Уплата на средства за покривање на загуба
280Плаќања на/од физички лица по основ на промет на стоки
281Плаќања на/од физ.лица по основ на промет на услуги
282Плаќања на/од физ.лица по основ на осигурување(платена премија)
283Плаќање(исплата)и надомести на штета на/од физ.лица
284Уплата на средства на физ.лица за основачки влог
285Уплата на средства на физ.лица за сопствен траен влог
286Уплата на средства на физ.лица на трансакциска сметка
287Автом.реороч. на сред. на деп. или шт.кн. за физ.лица преку тр.с-ка
288Упл.на средства на физ.лица на сметка на правни лица за фиксни режиски
289Други плаќања на/од физ.лица
290Плаќања по судски решенија и други извршни налози
292Плаќање на/од физички лица по основ на извршени консултански услуги
293Плаќање на/од физички лица по основ на извршени интелектуални услуги
294Плаќање на/од физички лица по основ на извршени сметководствени услуги
410Плаќање со компензација
420Плаќање со цесија
430Плаќање со преземање на долг
431Плаќање со асигнација
437ПЛаќање на средства по основ на депозит кај НБРМ
444Пл-ње сред.(ден.противредност)за купување девизи од НБРМ
448Пл.(пренос на средства)од банка на осн.одобрен кредит за ликвидност на
450Пл.на сред.на основа одобрување кред.за ликвид.од банка на штедилница
454Пл.на сред.на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на бан
456Пл.(пренос)на средства на исто правно лице од с-ка на една на с-ка во
457Пл.(прен)на сре.на ист.прав.л.од ед.или пов.с-ки на тр.с-ка во рам.на
458Пл.(прен)на сре.на ист.прав.лице од с-ки на пов.банки на иницијално бл
459Пл.(пренос)на средства по др.неспомнати основи
460Пл.на сред.на осн.одобрен краткорочен ден.кредит на правно лице
461Пл.на сред.на осн.одобрен инвестиционен ден.кредит на правно лице
462Пл.на сред.на осн.одобрен кредит од девизен квалитет
463Пл.на сред.на осн.одобрен рамков револвинг кредит-лимит
464Пл.на сред.на осн.одобрен станбен кредит на население
465Пл.на сред.на осн.одобрен потрошувачки кредит на население
467Пл.(пренос)на средства по други кредитни основи
468Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на правно лице
469Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на физичко лице
470Плаќање на средства во депозит од банка на банка
471Пл.(пренос)на сред.од депозит по видување на правно лице на с-ка на ба
472Пл.(пренос)на серд.од орочен депозит на правно лице на с-ка на банка
475Пл.(пренос)на сред.од с-ка по видување на физичко лице на с-ка на банк
476Пл.(пренос)на сред.од орочен депозит на физичко лице на с-ка на банка
479Пл.на сред.(ден.против.)за откуп на сред.од девизен квалитет преку дев
486Пл.(прен)на сред.од депозит на физичко лице на с-ка на др.физичко лице
489Др.плаќања(пренос на сред.од депозит)на физички лица
491Враќ.(по корис.сред)од сметка за Задолжителна резерва на штедил.кај НБ
493Враќ.(по кори-ење)сред.од банка на осн.ломбарден кредит за ликвидност
494Враќ.(по кори-ење)сред.од штедил.на осн.ломбарден кредит за ликвид.од
499Вр.на сред(од штеди.)на осн.корис.кред.за лик.од б-ка со посре.на Паз.
500Вр.на сред.(од штед.)на осн.одобр.кред.за лик.од штед.со посре.на Паз.
510Враќ.на сред.на основа користен краткорочен денарски кредит на правно
511Враќ.на сред.на основа користен инвестиционен денарски кредит на правн
512Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет
513Враќ.на сред.на основа користен рамков револвинг кредит-лимит
514Враќање на средства на основа користен станбен кредит на население
515Враќање на средства на основа користен потрошувачки кредит од населени
516Враќ.на сред.на основа користен кредит од индивид.земјод.производ. и с
517Враќ.(пренос на сред.)по користени кредити од банки по други основи
520Враќ.на сред.во депозит од банка на банка
521Враќ.сред.во депозит по видув.на правно лице кај банка нас-ка на прав.
522Враќ.сред.во орочен депозит на правно лице(кај банка)на с-ка кај прав-
525Враќ.на сред.по други основи на правно лице на с-ка во иста банка
526Враќ.на сред.по други основи на правно лице на с-ка во друга банка
527Враќ.на сред.по други основи на с-ка на физичко лице во иста банка
528Враќ.на сред.по други основи на с-ка на физичко лице во друга банка
529Враќ.на сред.од физичко лице на штедил.по користен краткорочен ден.кре
530Враќ.на сред.од правно лице на штедил.по користен краткорочен ден.кред
532Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница
540Пл.во запрени обврски,уплати за солид.или хумани.цели,донации и спонзо
541Запрени членарини од нето плати
543Запрени членарини од други лични примања
546Запир за обвр од нето пл на осн судско реш и др задр по осн на закон
552Запирања за обврска од пензии на основа судско решение
554Други запирања од други лични примања
560Уплати за солидарни и хуманитарни цели
561Уплати за спонзорства
562Уплати за донации
563Уплати за други неспомнати цели
568Враќање на средства по основ на користена позајмица од правно лице
569Враќање на средства по основ на користена позајмица од физичко лице
600Пл.камата од банка на основа користен ломбарден кредит за ликвидност о
610Пл.камата на банка на основа користен кредит за ликвидност од банка
611Пл.кам.(од банка)на осн.корист.кред.за ликв.од банка со посред.на Паз.
612Пл.камата(од банка)на основа користен кредит за ликвидност од штедилни
620Пл.камата на основа користен краткорочен ден.кредит на правно лице
621Пл.камата на осн.користен инвестиционен ден.кредит на правно лице
622Пл.камата на осн.користен кредит од девизен квалитет(правно лице)
623Пл.камата на осн.користен рамков револвинг кредит-лимит
625Плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит на население
626Пл.кам.на осн.користен кредит од индивидуални земјоделски произ.и сточ
627Плаќање камата по други неспомнати кредитни основи
630Плаќање камата на средства во депозит кај банка
631Пл.камата на средства во депозит по видување на правно лице кај банка
632Пл.камата на средства(орочен депозит)на правно лице во банка
650Пл.казнена кам.за ненавремено измирување на обврски по кредит на правн
653Пл.казнена камата за ненавремено израмнување на обвр.по камата на физи
655Пл.каз.кам.за ненавремено измирување на др.неспомнати обвр.по неплат.
660Пл.про.на НБРМ на осн.доб.на доз,одобр,реше,и сл.за пот.на банки,штеди
661Пл.пров.на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи,решенија
663Пл.провизија на НБРМ за услуги во платен промет(МИПС)
666Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет
670Плаќање провизија на банки за отварање на акредитив
671Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција
672Плаќање провизија на банки за издавање девизна гарангија
674Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен паз
676Плаќање провизии по други ненаведени основи
677Плаќање премија за осигурување на депозити на физички лица
800Уп.во готово на сопс.с-ка од дневен пазар и напл.на чек-и на индивид.т
801Уп.во гот.на соп.с-ка и напл.на чек.од днев.паз.од трг.мрежа(дуќ)на тр
802Уп.(поврат на сред.на сопс.с-ка)над дозволен касов максимум
803Уп.на ср.од бл.(поврат на ср.на сопст.с-ка)над дозв.касов макс. на шт.
810Уп.(безгот.)на с-ка на др.прав.лице по ф-ра за фик.реж.трошоци,вес.спи
811потрошена електрична енергија;
812потрошено греење;
813потрошена вода;
814телефонија;
815наемнина за користен деловен простор;
816весници и списанија;
817други трошоци од оваа група на трошоци;
818Уп.(безготовинска)на с-ка на др.правно лице за материјални трошоци
819Други уплати за неспомнати трошоци
820Уплата(безготовинска)на с-ка на др.правно лице по договор за дело
830Уплата(готовинска)на физички лица
831Уплата(готовинска)на физичко лице на сопствена тековна сметка
840Уп.(го.)на фи.ли.на с-ка на др.пр.ли.по ф-ра или без ф-ра за фи.реж.тр
841потрошена електрична енергија;
842потрошено греење;
843потрошена вода;
844телефонија;
845наемнина за користен деловен простор;
846за услуги во училиште;
847за услуги во градинка;
848други трошоци од оваа група на трошоци;
849Уплата на радиодифузна такса
850Др.уплати за неспомнати трошоци на физички лица
860Исплати во готово од сопствена с-ка во полза на правно лице на основа
861Други исплати од с-ка на правни лица во готово
870Исплати во готово од сопствена сметка на физочко лице на основа на:
873исплата од сметка;
877други исплати во готово од сопств.с-ка во полза на физичко лице
878Под.гот.од сопст.с-ка на шт.за ис.во гот.од благ.на шт.за физ.лице
880Готовинска исплата од порто каса
900Пренос по основ на вложување и заедничка наплата на приходи
902Пренос од средства на органи,организации и фондови
903Пренос од средства на делот на правно лице и обратно
906Враќање по основ на вложување
910Сторнирање налози и рекламации
911Поврат на повеќе уплатени средства
912Исправка за поврат на средства по повеќе основи
920Сторнирање на налог
930Останати плаќања