• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi për pensionistët


APLIKO ONLINE – Për përdoruesit e shërbimit të bankingut elektronik, të cilat kanë opsion për pagesë, mundësohet një procedurë më e shpejtë dhe e më e thjeshtë për aplikim online për kredi.

 

Qëllimi i kredisë për pensionistët që marrin pension në llogari në Bankë
Shuma e kredisë

prej 10.000,00 deri në 100.000,00 denarë

Afati i shlyerjes од 12 до 48 месеци
Periudha grejs

Mundësi për periudhë grejs prej 6 muaj. Gjatë kohëzgjatjes së periudhës lehtësuese grejs Banka do të llogarisë vetëm interesin e periudhës grejs në lartësi të normës së interesit të kredisë.

Norma nominale e interesit 5.05% vjetore, e ndryshueshme ndryshueshme (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 3.77 %, por jo më shumë se interesi ndëshkues ligjor për kërkesat në denarë)
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.28%. Banka do ta shpallë rregullisht në ueb faqen e saj normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP) 6,51% vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit).
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë зpër shlyerjen e parakohshme të pjesshme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • pensionistë që pensionin e tyre e marrin në llogari transaksionale në Bankë
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të kalojë 72 vjet
 • garantuesit duhet të jenë të punësuar në marrëdhënie të rregullt pune në kohë të pacaktuar në firmë të pranueshme për Bankën, dhe të mbulojnë këstin mujor me 1/3 e të ardhurave të tyre të lira mujore, ndërsa gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra
Pagesa
 • afati maksimal i shfrytëzimit të kredisë është 60 ditë nga dita e miratimit
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të kredikërkuesit
Shpenzimet për kredinë
 • 2% nga shuma e kredisë, minimum 500,00 denarë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procedimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e periudhës grejs (interesi i periudhës grejs llogaritet prej ditës së shfrytëzimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial
Sigurimi
 • për shumën e kredisë deri në 50.000,00 denarë –nuk ka nevojë për garantues
 • për shumën e kredisë mbi 50.000,00 deri në 100.000,00 denarë një garantues me aftësi kredituese urdhër periodik nga llogaria e kredikërkuesit
 • ndalesë administrative nga rroga e garantuesit
 • kambial dhe deklaratë kambiali e nënshkruar nga kredikërkuesi dhe garantuesi
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16-të të muajit
Dokumentacioni i nevojshëm


Banka Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 
* Për më shumë informata drejtohuni në:
naselenie.krediti@kb.com.mk

ose në qendrën për kontakt: 
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

 
Natasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj