Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për shërbimet e qarkullimit të pagesave në denarë


 

TRANSAKSIONET PA PARA TË GATSHME

 

Urdhëresat prej letre

Bankë Interneti

Transaksionet interne  
prej 0 deri në 10,000 denarë

25 denarë për urdhëresë

7 denarë për urdhëresë

mbi 10,000 denarë

34 denarë për urdhëresë

11 denarë për urdhëresë

MIPS transaksione

250 denarë për urdhëresë

120 denarë për urdhëresë

KIBS transaksione  
prej 0 deri në 10,000 denarë

39 denarë për urdhëresë

15 denarë për urdhëresë

mbi 10,000 denarë

49 denarë për urdhëresë

18 denarë për urdhëresëPAGESAT PËR SHËRBIMIN “BANKË INTERNETI” PËR SUBJEKTET JURIDIKE

Përfshirje në sistemin bankar elektronik

pa pagesë

Pagesa për lëshimin e parë të certifikatës digjitale

1,500 denarë, respektivisht 500 denarë për ri-lëshim – çdo të tretin vit

Llogaritë që kanë realizuar qarkullim debitor pa para të gatshme mbi 10,000,000 denarë në muaj në gjashtë muajt e fundit, ju takon një token falas

- 10,000,000 - 15,000,000 denarë (1 token falas)
- 15,000,000 – 100,000,000 denarë (2 tokena falas)
- mbi 100,000,000 denarë (3 tokena falas)

Zhbllokim i certifikatës digjitale

500 denarëLLOGARITË E TRANSAKSIONIT

Transfere të parave jo të gatshme të rrogave dhe të të ardhurave tjera personale nga llogaria kryesore në llogarinë e transaksionit të personave fizikë– PP 53


Urdhëresat prej letre

Bankë Interneti

Transaksione të kryera përmes kliringut intern

4 denarë për urdhëresë

4 denarë për urdhëresë

Transaksione të kryera përmes MIPS

 

- deri në 14:00

80 denarë për urdhëresë

65 denarë për urdhëresë

- pas 14:00

150 denarë për urdhëresë

100 denarë për urdhëresë

Transaksione te kryera permes KIBS

15 denarë për urdhëresë

12 denarë për urdhëresëTRANSAKSIONE ME PARA TË GATSHME

PAGESAT

Pagesa me para të gatshme nga tregu ditor (shifrat: 800, 801, 802 dhe 803) nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës deri në orën 11:30

pa pagesë – me përjashtim të ditës së diel dhe festave shtetërore

Pagesa me para të gatshme nga tregu ditor (shifrat: 800, 801, 802 dhe 803) nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës pas orës

0,15% nga shuma e urdhëresës minimum 50 denarë

Pagesa me para të gatshme nga mbajtësi i llogarisë në arkën e Bankës, duke përfshirë edhe pagesat ditën e diel dhe gjatë festave shtetërore

0,15% nga shuma e urdhëresës minimum 50 denarë

Pagesa me para të gatshme nga subjektet juridike të cilët nuk kanë llogari në Bankë

0,3% e vlerës së urdhëresës, minimum 100 denarë

Arkëtim i parave të gatshme nga tregu ditor përmes Cash in bankomateve*

0,1% e vlerës së urdhëresës, minimum 30 denarë

ARKËTIMET

 

0,45% nga shuma e urdhëresës minimum 100 denarë

Pa pagesë e llogarive për operacionet e këmbimit


 

* Të nderuar, Ju njoftojmë se prej 01.01.2020 Banka Komercijale mundësoi një shërbim të ri me të cilin të gjitha subjektet juridike të cilat posedojnë Visa Business Debit kartë debiti, mund të bëjnë arkëtim të parave të gatshme me bazë qarkullimin ditor në bankomat. Bankomatet i pranojnë të gjitha bankënotat dhe kartëmonedhat polimere (me përbërje plastike polimer) me vlerë nominale prej 10,  50, 100, 200, 500, 1.000 dhe 2.000 denarë, ndërsa mjetet evidentohen në llogarinë themelore të transaksionit të subjektit juridik – posedues i kartës.

Shfrytëzojeni edhe periudhën promovuese deri në 31.12.2021, ku Ju mund të bëni arkëtim të qarkullimit ditor në bankomat pa ndonjë pagesë shtesë.

 

Pagesën në para të gatshme mund ta bëni në bankomatet e Komercijalna Banka në këto lokacione: Ekspoziturat në Shkup - Gjorçe Petrov, Çento, Maxhari, GTC 1, Oda ekonomike, Leptokari, Bunjakovec, Pjesa digjitale - Biser, Avtokomanda, 11 tetori, Ekspozitura digjitale rr. Makedonija, KB2, Makpetrol , Kapishtec, Draceve, Cvetan Dimov, Lisce e Re dhe në qendrat tregtare Skopje City Mall dhe Ramstor - Novo Lisiçe; Filialet - Shtip, Strumicë, Ohër, Prilep, Kumanovë, Veles, Koçan, Tetovë, Gostivar, Manastir, Kavadar dhe Dega Diber .


MBAJTJA E LLOGARISË

Llogari të cilat në muajin aktual kanë realizuar qarkullim deri në 500,000 denarë

300 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Llogari të cilat në muajin aktual kanë realizuar qarkullim mbi 500,001 denarë

800 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Llogari me regjim të veçantë të punës

2,000 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Mbyllja e llogarisë së subjektit juridik me urdhëresë të organit kompetent

500 denarë për llogari

Mbyllja e llogarisë me kërkesë të mbajtësit të llogarisë

1,000 denarë për llogari

Llogaritë e këshillave shtëpiake (Shoqata e pronarëve të ndërtesave banesore) dhe nën-llogaritë e subjekteve juridike të autorizuara për të drejtuar ndërtesat banesore respektivisht për të menaxhuar me hapësirat e përbashkëta

100 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

  • Nën-llogaritë për fondin rezervë të Shoqatës së pronarëve të ndërtesave banesore ose subjektet juridike të autorizuara për të drejtuar ndërtesat banesore respektivisht për të menaxhuar me hapësirat e përbashkëta

а. Nëse raporti i bilancit të gjendjes së llogarisë ndiqet përmes shërbimit Bankë interneti

pa pagesë

б. Nëse raporti i bilancit të gjendjes së llogarisë merret në sportelet e Bankës

100 denarë pagesë e menjëhershme, në muaj

Hapja e llogarisë Еscrow

Pa pagesë

Udhëheqja dhe operimi me llogarinë Еscrow         

Sipas marrëveshjesKOMPENSIME PËR SHËRBIMET SMS, FAKS, E-mail, PËR LLOGARITË AKTIVE TË SUBJEKTEVE JURIDIKE

Ekstrakt financiar të dërguar në E-mail adresë

Pa kompensim

SMS njoftime të definuar nga klienti

3 denarë

Porosia e dërguar në FAKS

3 denarë

Kompensim për dërgimin e SMS njoftimeve të përcaktuara nga Banka

Pa kompensimSHËRBIME TË TJERA

▪ Operimi me llogaritë humanitare

Pa pagesë

- Gjenerim i vërtetimit për ndryshimet dhe gjendjen e llogarisë

10 den. për vërtetimit

▪ Kopje e vërtetimit/gjendjes financiare

10 den.

▪ Lëshimi i kartës dublikatë

50 den.

▪ Kopje e dokumentit

500 den.

-kopje e urdhëresës prej letre për vitin aktual

100 den. për urdhëresë

- kopje e urdhëresës prej letre për vitin e kaluar

150 den. për urdhëresë

- kopje e urdhëresës prej letre më e vjetër se 2 vjet

300 den. për urdhëresë

-kopje e urdhëresës e procesuar përmes bankës elektronike

10 den. për urdhëresë

-kopje e urdhëresës nga evidenca elektronike për vitin aktual

50 den. për urdhëresë

- kopje e urdhëresës nga evidenca elektronike për vitet e kaluara

100 den. për urdhëresë

-kopje e urdhëresës prej letre (për kërkesën e depozituar pa të dhëna të plota)

300 den. për urdhëresë

-Kopje e dokumentit nga Dosja e personit juridik

200 den.

▪ Pagesë për çelësin e humbur të kutisë postale

200 den. + 36 den. TVSH

▪ Realizimi i aktvendimeve për pagesë të detyrueshme nga llogaritë e subjekteve juridike

1.200 den.

- dërgimi i aktvendimit për pagesë të detyrueshme-vlerënotë premtimit për pagesë (kompensimi i dërgimit paguhet nga kreditori – dërguesi i vlerënotë premtimit)

300 den. për vlerënotë premtimi

- tërheqja e aktvendimit për pagesë të detyrueshme-vlerënotë premtimit nga ana e kreditorit (kompensimi i tërheqjes paguhet nga kreditori)

100 den. për vlerënotë premtimi

▪ zbatimi i pjesshëm i vendimit

250 den. për çdo pagesë të pjesshme pas pagesës së dytë të pjesshme

▪ Llogaritja e interesit mbi principalin gjatë zbatimit të vendimit

50 den. për principal

▪ Llogaritja e interesit me kërkesë të klientit deri në 10 kryegjë/principal gjatë muajit

200 den. për principal + 36 den. TVSH

- Llogaritja e interesit me kërkesë të klientit me nga 11 deri në 50 kryegjë/principal gjatë muajit

100 den. për principal + 18 den. TVSH

-Llogaritja e interesit me kërkesë të klientit me mbi 50 kryegjë/principal gjatë muajit

50 den. për principal + 9 den. TVSH

-Bllokimi i llogarisë

500 den. për paragrafë të ndarë

-Zhbllokimi i llogarisë transaksionale (paguhet vetëm për llogaritë transaksionale që janë bllokuar deri në 30.11.2018, ndërsa do të zhbllokohen pas 01.12.2018)

250 den. fikse

-Raporti elektronik i dërguar për Drejtorinë e të hyrave publike (i cili sistematikisht paguhet nga llogaritë aktive të subjekteve juridike)

150 den. për raport

- Raporti elektronik i dërguar për Drejtorinë e të hyrave publike (i cili sistematikisht paguhet nga llogaria aktive e subjektit juridik), për subjektet juridike pa qarkullim gjatë muajit me bilanc fillestar dhe përfundimtar 0,00 denarë

Pa pagesë

-Dhënia e raporteve me kërkesë të personave fizikë

150 den. për raport

-Dhënia e informatave me kërkesë të përmbaruesve tatimor, përmbaruesve tjerë dhe palëve tjera për llogaritë e subjekteve juridike që udhëhiqen në bankë

 

-deri në 10 të dhëna për numrin unik tatimor (NUT/numrin amë të kërkesës së dorëzuar (NUAQ)

300 den. + 54 den. TVSH

- nga 11 deri në 50 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

600 den. + 108 den. TVSH

- nga 51 deri në 100 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

1.000 den. + 180 den. TVSH

- mbi 101 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

1.000 den. + 10 den. për çdo të dhënë të ardhshme+ 18% TVSH

-Dhënia e raporteve me kërkesë të subjekteve juridike (raport i gjendjes sipas ditëve, raport i bilancit të llogarisë-formulari ISO, vërtetim për operim me llogarinë, etj.)

500 den. për raport

-Verifikimi i dokumentit – Identifikimi financiar

200,00 den. për verifikim

-Dhënia e raporteve të vendimeve të pranuara për pagesën e detyruar për subjektet juridike për llogarinë e tyre

 

--deri në 10 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

300 den

- nga 11 deri në 50 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

600 den.

- nga 51 deri në 100 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

1.000 den.

- mbi 101 të dhëna për NUT/NUAQ të kërkesës së dorëzuar

1.000 den. + 10 den. për çdo të dhënë të ardhshme

▪ Lëshimi i raportit për bllokim (për subjektin fizik dhe juridik)

200 den. për kartë

-Tërheqja e urdhëresës sipas KIBS (me kërkesë të mbajtësit të llogarisë deri në orën 14:00)

Pagesa bëhet sipas tarifës për mënyrën e përpunimit të urdhëresës

-Ankesë e pabazuar me analizim të dokumentit origjinal *(paguhet me parashtrimin e kërkesës, nëse është e pabazuar paguhet, në të kundërtën kthehen të hollat)

300 den. + 54 den. TVSH

Personi për kontaktVioleta Veljanoska
Telefon: (02) 3169-473; (070) 415-225
e-mail: Violeta.Veljanoska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj