Поважни информации

Кредит обезбеден со меница и менична изјава

Кредит обезбеден со хипотека на недвижен имот

Одобрување и исплата

Пример за кредитот со меница и менична изјава

Пример за кредитот со хипотека на недвижен имот

Најчесто поставувани прашања