Отворање траен налог на платежна сметка на слепо лице