Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E08.04.2019 – Njoftim për faqe dhe lojë shpërblyese të rremë në Facebook


Gjatë fundjavës që kaloi, u shfaq një faqe e rremë në Facebook me emrin "Komercijalna Banka AD - Shkup", e cila në mënyrë të pandershme u përpoq të mbledhë të dhënat personale nga disa përdorues në këtë rrjet social. Faqja e rremë u vërejt dhe u mënjanua menjëherë.

 

Ju njoftojmë se Komercijalna Banka AD Skopje nuk ka të bëjë fare me këtë aktivitet dhe për momentin nuk organizon asnjë lojë shpërblyese përmes Facebook-ut. Ju këshillojmë që të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm kur ndani të dhënat tuaja personale gjatë kohës që jeni në internet.

 

Për shkak të peshës së kësaj vepre, Banka do ta raportojë rastin tek institucionet kompetente në përputhje me rregulloret pozitive ligjore.
13.06.2019 – KREDIA MË E LEVERDISHME KONSUMATORE ME PERIUDHË TË VAZHDUAR PROMOVUESE!


Komercijalna Banka AD Skopje ofron kredi shumë të leverdishme me para të gatshme me EUR klauzolë deri në 30.000 ero pa garantues (zhirant), me normë fikse të interesit në bazë vjetore prej 4.9% për dy vitet e para. Në periudhën promovuese deri në 30.09.2019, afati i shlyerjes së kredisë është deri në 120 muaj. Më shumë informata për kredinë mund të gjeni në linkun në vijimhrefhref:KËTU17.06.2019 – Komercijalna Banka AD Skopje, banka kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionaleTriglav


Fondet pensionale të Triglav Penzisko drustvo AD Skopje (Triglav Shoqatës Pensionale SHA Shkup) janë anëtarët e rinj të familjes së fondeve ku banka kujdestar i pronës është Komercijalna Banka AD Skopje. Në periudhën e kaluar, Banka Komercijale dhe Shoqata pensionale Triglav krijuan me sukses të gjitha kushtet për funksionimin e rregullt dhe të vazhdueshëm të fondeve pensionale të sapo-hapura Triglav Fondi i hapur pensional i detyrueshëm – Shkup dhe Triglav Fondi i hapur pensional vullnetar - Shkup.

 

Me këtë vazhdon tradita e bankës për bashkëpunim dhe kontribut në zhvillimin e fondeve pensionale, e filluar në vitin 2009, kur Banka Komercijale për herë të parë u bë kujdestar i pronës së mjeteve të fondeve pensionale të regjistruara në vend.

 

Si edhe deri më tani, banka, në rolin e kujdestarit të pronës së mjeteve të fondeve pensionale, në përputhje me ligjet dhe detyrimet e saja kontraktuale, do të ofrojë një sërë shërbimesh, siç janë:kujdestaria e pronës, hapja dhe mbajtja e llogarive për letrat me vlerë në Depozituesin qendror të letrave me vlerë dhe llogarive të parave me dedikim në bankë, barazimi i transaksioneve të lidhura me investimet në mjetet e fondeve në vend dhe jashtë vendit, ndjekja e udhëzimeve tjera të shoqërive për menaxhim të fondeve, kontrolli i neto vlerës së llogaritur të aseteve të fondeve, njoftime për shoqëritë për menaxhim me fondet për ngjarjet e korporatave që rrjedhin nga pronësia e letrave me vlerë të fondit dhe respektimi i udhëzimeve që dalin nga këto ngjarje, arkëtimi i të ardhurave dhe të drejta tjera në favor të fondeve…

 

Komercijalna Banka AD Skopje është një ndër bankat lider në vend sa i përket punës me shërbimet e kujdestarisë, ndërsa pozitën e saj lidere e forcon vazhdimisht duke ofruar shërbime dhe produkte të reja financiare në këtë segment.


12.06.2019 – Konkurs për punësim në Filialin në Prilep


Të 2 (dy) ekzekutuesve në pozitën: Bashkëpunëtor më i ri për qarkullimin pagesor në vend dhe punë me popullsinë (arkëtar) në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Prilep me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh, me mundësi të vazhdimit të Kontratës për punësim.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Të kenë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK) ose shkallën VII/1,
 • Pa përvojë pune,
 • Ta njohin gjuhën angleze dhe të dinë të punojnë me kompjuterë,
 • Të kenë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale. 

 

Orari i punës: 40 orë në javë, e organizuar në dy turne në kuadër të orarit të punës së Filialit, nga e hëna deri të premten: nga ora 08:00 deri në orën 17:00, dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 13:00. 

 

Rroga (neto) fillestare bazë:  19.174,00 denarë.

Konkursi do të jetë i hapur deri në 19.06.2019. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

 

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Konkurs për punësim në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Prilep”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 3-168-412

                                                                   

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet.

Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.
12.06.2019 - Konkurs për punësim në Filialin në Tetovë


Të 1 (një) ekzekutuesi në pozitën: Bashkëpunëtor më i ri për qarkullimin pagesor në vend dhe punë me popullsinë (arkëtar) në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Tetovë me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh, me mundësi të vazhdimit të Kontratës për punësim.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Të ketë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK) ose shkallën VII/1,
 • Pa përvojë pune,
 • Ta njeh gjuhën angleze dhe të dijë të punojë me kompjuterë,
 • Të ketë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale. 

 

 

Orari i punës: 40 orë në javë, e organizuar në dy turne në kuadër të orarit të punës së Filialit, nga e hëna deri të premten: nga ora 08:00 deri në orën 17:00, dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 13:00. 

 

Rroga (neto) fillestare bazë:  19.174,00 denarë.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri në 19.06.2019. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

 

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Konkurs për punësim në Komercijalna Banka AD Skopje – Filiali Tetovë”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 3-168-412

                                                                   

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet.

Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.
12.06.2019 – Vendi i dytë për Bankën Komercijale në lojërat sportive bankare


Banka Komercijale e zuri vendin e dytë në plasmanin gjeneral në lojërat bankare të këtij viti, me dy pikë pas ekipit që zuri vendin e parë. Banka kishte ekipe garuese në të gjitha kategoritë, ndërsa më e suksesshme ishte në këto disiplina:.

 

 1. Vendi i parë
  • Volejboll femra, volejboll meshkuj, ping-pong femra, gjuajtje për meshkuj,  
 2. Vendi i dytë
  • Bouling femra, bouling meshkuj
 3. Vendi i tretë
  • Shah meshkuj. 

 

Në lojërat bankare të këtij viti, të 21-ta me radhë, të organizuara nga Sindikata e Organizatave Financiare të Maqedonisë (SOFM) në Ohër, morën pjesë 13-të institucione financiare.

 

KB

kb1

kb2
12.06.2019 – Dr. Maja Stevkova Shterieva është Kryetari i ri i Shoqatës së Bankave të Maqedonisë


Drejtoresha kryesore financiare dhe anëtarja e Këshillit drejtues të Komercijalna Banka AD Skopje, Dr. Maja Stevkova Shterieva, u zgjodh Kryetare e Shoqatës së Bankave të Maqedonisë. Shterieva vjen në vendin e Kosta Mitrovskit, të cilit, sipas statutit të Shoqatës së Bankave të Maqedonisë, i mbaroi mandati për shkak të ndërprerjes së funksionit të tij si anëtar i Këshillit drejtues të bankës.

"Ju faleminderit për besimin që më dhatë për të udhëhequr këtë Shoqatë të rëndësishme. Shoqata e Bankave të Maqedonisë (SHBM) ka një rol mjaft të rëndësishëm në sektorin bankar në vend dhe edhe pse vepron si subjekt i pavarur për një kohë relativisht të shkurtër, në periudhën e kaluar ka realizuar shumë aktivitete të rëndësishme. Në periudhën e ardhshme, ne do të vazhdojmë me aktivitetet dhe programet që i ka praktikuar deri tani SHBM, si dhe do të përpiqemi të prezantojmë edhe disa programe dhe projekte të reja të cilat do të kontribuojnë në forcimin e sektorit bankar, promovimin e tij dhe afrimin tek të gjitha palët e prekura. Në fakt, ajo është edhe një ndër rolet themelore të SHBM", theksoi Shterieva pas emërimit të saj në postin e ri.

Dr. Maja Stevkova Shterieva e filloi karrierën e saj në Bankën Komercijale në vitin 1993, dhe deri në vitin 2002 ka punuar në segmente të ndryshme, duke filluar nga Sektori i marrëdhënieve me jashtë, Sektori i mjeteve dhe likuiditetit dhe Shërbimi për punë me letrat me vlerë, që i mundësuan rrumbullakimin e përvojës në sektorin bankar. Në vitin 2002, ajo u emërua drejtor i Drejtorisë së menaxhimit të riskut dhe në vitin 2005, Drejtor i sektorit të menaxhimit të riskut dhe planifikimit. Që nga viti 2008 mban pozitën si Drejtor kryesor financiar dhe anëtare e Këshillit drejtues.

Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit „ “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, ndërsa në vitin 2012, morri titullin shkencor Doktor i shkencave ekonomike, me temë: “Rreziku operacional dhe qeverisja korporative në institucionet financiare". Ka marrë pjesë në disa seminare, forume, konferenca në vend dhe jashtë vendit, mes të cilave është edhe Programi trajnues për menaxhimin e riskut , i organizuar nga universitetet Georgetown University Washington dhe UW, Wisconsin, USA. Është anëtare e Bordit mbikëqyrës të KB Shoqëria e parë pensionale AD Shkup dhe e Këshillit drejtues të Odës ekonomike të Maqedonisë. Dr. Shterieva është gjithashtu ligjëruese në Fakultetin e ekonomisë në Kolegjin Amerikan në Shkup, si edhe e Programit për menaxhimin e riskut dhe Programit për menaxhimin e riskut të kredisë në Akademinë për banka dhe teknologji informatike.
 

Маја Штериева
10.06.2019 – Konkurs për punësim


Komercijalna Banka AD Skopje hapi konkurs për punësim të një Bashkëpunëtori më të ri – CASHIER, në Repartin për punë operative, Sektori i pavarur për menaxhimin me rrjetin e filialeve, Komercijalna Banka AD Skopje, 2 (dy) ekzekutues me marrëdhënie të caktuar pune prej 12 muajsh, me mundësi të vazhdimit të Kontratës për punësim.

 

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Të ketë të mbaruar Fakultetin Ekonomik, me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK) ose shkallën VII/1,
 • Pa përvojë pune,
 • Ta njeh gjuhën angleze dhe të dijë të punojë me kompjuterë,
 • Të ketë aftësi komunikative dhe organizative, orientim ndaj klientëve, aftësi për punë ekipore dhe sjellje profesionale. 

 

Orari i punës: 40 orë në javë, e organizuar në dy turne në kuadër të orarit të punës së ekspoziturës nga e hëna deri të premten: nga ora 08:00 deri në orën 17:00, dhe të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 13:00. 

 

Rroga (neto) fillestare bazë:  21.360,00 denarë.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri në 13.06.2019. Përzgjedhja e kandidatit do të realizohet në afat prej 45 ditësh nga dita e kalimit të afatit të konkursit, në varësi prej numrit të kandidatëve të paraqitur.

Kandidatët e interesuar, që i plotësojnë kriteret e lartshënuara, duhet të dorëzojnë një biografi të shkurtër (CV), letër motivimi dhe kopje të Diplomës për shkollimin e kryer në adresën në vijim: Sektori për burimet njerëzore dhe punë të përgjithshme, Komercijalna Banka AD Skopje, Rr. Orce Nikollov nr. 3, 1000 Shkup, ose në e-mail adresën vrabotuvanje@kb.com.mk me titull: “Shpallje për punësim në Sektorin e pavarur për menaxhim me rrjetin e filialeve”.

 

Personi për kontakt: Meglena Dimitrova tel.: 3-168-412

                                                                   

Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas kalimit të afatit të aplikimit nuk do të shqyrtohet.

Në intervistë do të ftohen vetëm aplikantët që do të hynë në rrethin më të ngushtë.
08.06.2019 – Banka Komercijale në eko-aksion:  ”Shprehi e pastër” për një Park të Qytetit më të


Mbi 150 punonjës të Bankës Komercijale sot i përveshën mëngët e tyre dhe së bashku me vrojtuesit e Njësisë së parë vrojtuese të Shkupit kanë pastruar Parkun e Qytetit në Shkup. Eko-aksioni i dytë me radhë i Bankës Komercijale, nën moton "Shprehi e pastër", rezultoi me grumbullimin e mbi 60 qese të mbeturinave.

 

Vullnetarët nga Banka Komercijale, me këtë eko-aksion, i demonstruan edhe njëherë shprehitë e tyre të shëndetshme dhe kontribuan që hapësira jonë e preferuar, parku dhe keji i lumit Vardar, të bëhen vendi më i mirë për pushim dhe rekreacion. Edhe më i pastër! Punonjësit, me shpirtin e tyre ekipor, vërtetuan se një punë e vogël, por një entuziazëm i madh, nevojitet për të pasur një vend për jetesë me të cilin të gjithë do të krenohemi.

 

Edhe këtë vit, eko-aksioni i Bankës Komercijale u mbështet nga Pakomak dhe Qyteti i Shkupit.  Aksioni "Shprehi e pastër", i cili është pjesë e strategjisë së përgjegjësisë sociale të Bankës, synon të rrisë vetëdijen për nevojën për një mjedis të shëndetshëm dhe të pastër.
 
1
 
2
 
3
 
431.05.2019 – Banka Komercijale – sponsor ekskluziv i koncertit te Sting


Komercijalna Banka AD Skopje ka kënaqësinë të shpallë mbështetjen e saj për një ngjarje të madhe që kemi para nesh - koncertin e kengëtarit të famshëm Sting, i cili do të mbahet më 2 qershor 2019 në Arena Philip II, në kuadër të turneut evropian "Këngët e mia" (My songs) 
 
Sting, legjenda e rok - skenës  botërore të të gjitha kohërave, do të ofrojë një show dinamik dhe të veçantë, duke u fokusuar në këngët e tij më të mira nga era e “The Police” dhe karrierës së tij solo. 
 
I ftuari special i koncertit Vllatko Stefanovski thotë se Sting gjithmonë ka qenë inspirimi i tij dhe me trion e tij të re me një performancë njëorëshe, do të përpiqet që ta përgatitë publikun për koncertin e mega yllit britanik. 
 
Përmes sponsorizimit ekskluziv të këtij koncerti të veçantë dhe në shumë mënyra unik, Komercijalna Banka AD Skopje vazhdon të mbështesë kulturën dhe vlerat unike dhe të kontribuojë në ngritjen e cilësisë së jetës kulturore në shoqërinë tonë.


30.05.2019 - Raporti vjetor i Komercijalna Banka AD Skopje për vitin 2018


Komercijalna Banka AD Skopje e publikoi Raportin vjetor për punën e saj për vitin 2018 në gjuhën maqedone dhe angleze.  
29.05.2019 – Klasë financiare e Bankës Komercijale për qindra fëmijë në Cineplexx


 

Banka Komercijale organizoi sot Klasë financiare për 100 fëmijë në Cineplexx, duke shënuar Ditët e edukimit financiar në vend. Nxënësit e tre shkollave fillore (Lazo Trpovski, Petar Pop Arsov dhe Vlado Tasevski) dhe nga shkolla e mesme (Vasil Antevski Dren) në një orë të ndryshme nga e zakonshmja, dëgjuan me interes të madh për produktet financiare, karakteristikat e tyre, mënyrën e përdorimit të tyre dhe shmangien e rreziqeve potenciale.

 

Bota e financave ofron shumë mundësi, por kërkon edhe shumë njohuri. Qëllimi i Klasës financiare ishte pikërisht kjo, t’ju përcjellë sa më shumë njohuri financiare fëmijëve që të mund të hyjnë sa më të përgatitur në botën e shërbimeve financiare. Ata u njoftuan se cila është përparësia për të mbajtur paratë në bankë dhe jo në shtëpi, pse duhet të krijojnë shprehi kursimi, kur dhe për çfarë duhet të kërkojnë kredi, dhe si t’i shfrytëzojnë të gjitha përfitimet përmes shërbimeve të bankingut elektronik dhe atij mobil.

 

Në kontekstin e përgjegjësisë së dëshmuar sociale, Banka Komercijale do të shënojë Ditët e edukimit financiar edhe me aktivitete të tjera. Në degët në gjashtë qytete të vendit (Strumicë, Prilep, Manastir, Shtip, Gostivar dhe Kumanovë), në stend të hapur, qytetarët e interesuar do të mund të marrin të gjitha informacionet e nevojshme për financat dhe shërbimet financiare të Bankës, ndërsa do të ketë edhe vizita të organizuara nga fëmijët.

 

slika

 

sli

 

slik28.05.2019 – Banka Komercijale me stendin e vet në evenimentin “Edukohu, argëtohu”


Komercijalna Banka AD Skopje, si një kompani me përgjegjësi shoqërore, morri pjesë (me stendin e vet) në evenimentin "Edukohu, argëtohu”, me çka u shënua edhe fillimi i edicionit të tretë të Ditëve të edukimit financiar në vend. Në pllajën e Ministrisë së Financave, stendi i Bankës u vizitua nga rreth 200 fëmijë.

 

Ata morën informacione të dobishme për financat dhe shërbimet financiare që i ofron Banka Komercijale si aplikacioni KomPay, karta Mastercard Wizz Аir, pagesa pa kontakt, …

 

Ditët e edukimit financiar do të mbahen prej 29 deri në 31 maj, në organizim të Bankës Popullore dhe institucioneve tjera rregullatore financiare. Qëllimi i kësaj ngjarjeje është që fëmijët dhe qytetarët, në komunikim të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e institucioneve financiare, të marrin sa më shumë informata dhe të rrisin edukimin e tyre financiar. 

 

Për këtë qëllim, Banka Komercijale gjithashtu do të organizojë edhe një Klasë Financiare më 29.05.2019, në orën 11:00, në Kinemanë Cineplexx në qendrën tregtare City Mall, ku do të marrin pjesë rreth 150 fëmijë. Ndërsa në degët e Bankës në Strumicë, Prilep, Manastir, Shtip, Gostivar dhe Kumanovë, do të ketë stend të hapur, ku qytetarët do të mund të marrin të gjitha informatat e nevojshme për shërbimet financiare të Bankës, ku do të ketë edhe vizita të organizuara nga fëmijët.
 

sl

 

sl2

 

sl3


Një X dhe C R A