Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

L A J M E07.04.2020 – Ekspoziturat dhe filialet e Bankës Komercijale do të punojnë deri në orën 14:00


Komercijalna Banka AD Skopje i njofton klientët se, në përputhje me Vendimin e Qeverisë për ndalesë të lëvizjes së qytetarëve, nga dita e mërkure 08.04.2020, ndryshon orari i punës së ekspoziturave dhe filialeve. 
 
Të gjitha ekspoziturat dhe filialet do të jenë të hapura nga e hëna në të premte nga ora 08:00 - 14:00, ndërsa të shtunën nuk do të punojnë. Qendra e kontaktit të Bankës do të vazhdojë me të njëjtin orar pune.
 
Me të njëjtin orar pune do të funksionojnë edhe Ndihma teknike për Internet Bank (08:00-19:00 nga e hëna deri të premten, 08:00-14:00 të shtunën) dhe Qendra për autorizimin e kartave (24/7).
 

Banka Komercijale përsëri bën apel që nevojat tuaja financiare ti plotësoni sa më shumë që të jetë e mundur përmes rrjetit të gjerë të bankomateve (pagesa dhe arkëtime të parave të gatshme) ndërsa 24 orë në ditë ju keni në dispozicion edhe kanalet e bankingut elektronik të cilat ju ofrojnë një numër të madh të shërbimeve.
03.04.2020 – Komercijalna Banka AD Skopje e mbajti mbledhjen e Kuvendit vjetor të aksionerëve


Me Rregulloren e re për zbatimin e Ligjit për shoqëritë tregtare (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 87/2020) janë plotësuar kërkesat ligjore dhe më 02.04.2020, Komercijalna Banka AD Skopje mbajti Kuvendin e rregullt vjetor, ku aksionerët morrën pjesë dhe votuan me anë të korrespondencës me shkrim. 

 

Aksionerët konfirmuan se Banka përfundoi vitin 2019 me një fitim bruto prej 1.986,7 milionë denarë. Pas llogaritjes së tatimit mbi fitimin prej 179.9 milionë denarë, fitimi neto i Bankës është 1.806,8 milionë denarë. Aksionerët e Bankës sollën Vendim për shfrytëzimin dhe ndarjen e fitimit të pashpërndarë në vlerë prej 1.806,8 milion denarë si dhe përcaktuan dividentin për aksionet e zakonshme në lartësi prej 55% të vlerës nominale të aksionit, respektivisht nga 550 denarë për aksion. Për shkak të rritjes së kapitalit të përgjithshëm të Bankës dhe vlerës kontabël të aksioneve të Bankës, aksionerët vendosën të ndajnë në rezerva një pjesë të fitimit në vlerë prej 553 milionë denarë.

 

Kuvendi i miratoi raportet financiare dhe raportet e konsoliduara financiare, Llogarinë vjetore të Bankës dhe Llogarinë e konsoliduar vjetore të Bankës për vitin 2019, si dhe Raportin për përputhshmërinë e punës së Bankës me Kodin e qeverisjes korporative të shoqërive aksionare të cilat kuotojnë në Bursën e Maqedonisë në vitin 2019, dhe i zgjodhi përsëri anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të Bankës për 4 vitet e ardhshme.
01.04.2020 – Njoftim: Banka Komercijale do ti pranojë faturat e dërguara në formë elektronike


Me qëllim të shmangies së rreziqeve nga Koronavirusi Covid-19 dhe në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore të Qeverisë për zbatimin e Ligjit për taksën e vlerës së shtuar gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Komercijalna Banka AD Skopje i njofton partnerët e saj afarist se do t’i pranojë faturat për pagesë të dërguara në formë elektronike.

 

Faturat e dërguara në formë elektronike duhet të dërgohen vetëm në e-mail adresën e-fakturi@kb.com.mk, ku në mesazhin e e-mailit duhet të përmendet se nga Banka Komercijale kërkohet pajtim se e pranon faturën e dërguar në formë elektronike. Nëse në afat prej 10 ditëve Banka nuk prononcohet, kjo do të thotë se e pranon faturën e dërguar në formë elektronike.  

 

Secila faturë e cila do të dërgohet në e-mail tjetër, dhe jo në adresën e-fakturi@kb.com.mk, do të llogaritet se nuk është pranuar në Bankë.

 

Me respekt, Komercijalna Banka AD Skopje
31.03.2020 – Banka Komercijale dhuroi 6.150.000 denarë dhe maska mbrojtëse për Ministrinë e shëndetësisë


Me qëllim që t’i ndihmojë punonjësit e shëndetësisë në përballimin me krizën e shkaktuar nga Koronovirusi Covid - 19, Komercijalna Banka AD Skopje ka dhënë një donacion në të holla në vlerë prej 6.150.000 denarë dhe pajisje shtesë mbrojtëse (34.250 maska mbrojtëse medicinale për fytyrë) në vlerë prej 1.200.000 denarë për nevojat e Ministrisë së shëndetësisë.

 

Këta mjete u transferuan në një llogari të veçantë me dedikim të Ministrisë së shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe janë të dedikuara për përballjen me kërcënimin për shëndetin publik si rezultat i epidemisë së koronavirusit Covid-19. U dhuruan edhe maska medicinale për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve të shëndetësisë, të cilët në luftën për të ruajtur shëndetin publik, ata janë më të ekspozuar ndaj rrezikut të Koronavirusit.

 

Lufta kundër Koronavirusit është detyrimi dhe sfida jonë e përbashkët kundër të cilit ne duhet të rezistojmë me të gjitha forcat dhe kapacitetet tona. Prandaj, Banka Komercijale, si një kompani e dëshmuar me përgjegjësi shoqërore, ka ndërmarrë masa dhe aktivitete të duhura që nga fillimi i krizës aktuale, para së gjithash për të mbrojtur shëndetin e klientëve dhe punonjësve të saj, por edhe për t’ju dhënë përkrahje të parezervë institucioneve shëndetësore që qëndrojnë në frontin e parë të luftës më të vështirë. Vetëm me përgjegjësi personale dhe korporative në nivel shtetëror ne do të arrijmë të mundim këtë kërcënim të shpallur nga Koronavirusi.   
30.03.2020 – Banka Komercijale mundëson 6 muaj periudhë grejs për shfrytëzuesit e kredisë, kartave kreditore dhe për tejkalim të lejuar 


Për të lehtësuar barrën financiare me të cilën përballen ose mund të përballen klientët si rezultat i korona-krizës, Komercijalna Banka AD Skopje shpalli Ofertë publike për ndryshimin e kushteve kontraktuale për produktet e kredisë për personat fizikë.

 

Banka Komercijale aprovon periudhën grejs prej 6 (gjashtë) muajsh për produktet e kredisë për personat fizikë, prolongim të afatit të fundit të shlyerjes së kredive për 6 muaj, si dhe vazhdim automatik i afatit të përdorimit të tejkalimit të lejuar deri në 30.09.2020 (pa e zvogëluar shumën e aprovuar dhe pa marrë parasysh nëse në llogari hyjnë të hyra të rregullta mujore). Oferta publike u referohet të gjithë personave fizikë - klientë të Bankës që kanë kredi, karta krediti dhe/ose tejkalime të lejuara, të cilat në 29.02.2020 janë klasifikuar në kategorinë e rrezikut A, B ose C dhe nuk kanë status të kërkesave të dyshimta dhe të kontestuara (jofunksionale), gjegjësisht në raportin e deritanishëm me Bankën nuk janë vonuar më shumë se 90 ditë me shlyerjen e detyrimeve. I lusim të gjithë personat fizikë për të cilët vlen Oferta, që të shqyrtojnë me hollësi këtë Ofertë në linkun e mëposhtëm, dhe të vendosin nëse e pranojnë ose e refuzojnë të njëjtën: https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2370&lang=3&uc=1

 

Tek Banka duhet të drejtohen në formë elektronike ose me shkrim (në mënyrën e përshkruar në detaje në Оfertë) vetëm personat fizikë që e refuzojnë ofertën, më së voni deri më 09.04.2020, në orën 16:00. Për ata që e pranojnë ofertën, e njëjta do të implementohet automatikisht, pa pasur nevojë të kontaktojnë Bankën.

 

Meqenëse kjo krizë po jep efekte negative që i prek të gjithë, Banka Komercijale do të mundësojë lehtësime edhe për ata klientë – persona fizikë të cilët edhe para fillimit të krizës kanë pasur probleme me shlyerjen e detyrimeve, respektivisht personat të cilët në 29.02.2020 janë kualifikuar në kategorinë e rrezikut V (jofunksional), G dhe D. Modeli i lehtësimeve për këtë grup të klientëve është ende duke u përpunuar dhe së shpejti opinioni do të informohet edhe për këto masa.

 

E juaja, Banka Komercijale
30.03.2020 – Komercijalna Banka planifikon të paguajë dividentë për vitin 2019


Gjate ditëve të kaluara, në më shumë mediume pati disa brifingje se BPRMV është në pritje që bankat të mbajnë pjesën më të madhe të fitimeve të realizuara në vitin 2019, duke abstenuar nga pagimi i dividentës për të menaxhuar situatën dhe efektet negative financiare si pasojë e pandemisë COVID-9. Gjithashtu, Qeveria ka sjellë një Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për shoqëritë tregtare në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, sipas të cilit procedurat e iniciuara për thirrjen dhe mbajtjen e Kuvendit vjetor të aksionerëve shtyhen gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme. Në këtë drejtim, Komercijalna Banka AD Skopje për Bursën e Maqedonisë dhe për të gjithë opinionin del me informacionin si vijon.
 
Këshilli Drejtues dhe Bordi Mbikëqyrës i Bankës Komercijale konsiderojnë se Banka duhet të mbetet tek Vendimi veçmë i propozuar i Kuvendit të aksionerëve, ku fitimi i pashpërndarë  i vitit 2019 ndahet në 553 milionë denarë për rezervat e Bankës, me çka rritet kapitali i saj, dhe në 1.253 milionë denarë për dividentën e aksionerëve të Bankës. Në fakt, në përputhje me rekomandimet e Komisionit të letrave me vlerë për pjesëmarrje dhe votim në Kuvend në formë të korrespondencës, e cila ishte caktuar për 02.04.2020, deri më 27.03.2019, për Vendimin e propozuar kanë votuar 52.92% e aksionerëve të Bankës.
 
Mendojmë se Vendimi i këtillë vazhdon të mbetet i arsyeshëm për këto arsye:
 
Banka Komercijale vazhdimisht ndan një pjesë të konsiderueshme të fitimit në rezerva dhe e rrit kapitalin e vet. Kështu për shembull, vetëm në vitin 2019 u ndanë 823 milionë denarë (13,4 milionë euro) nga fitimi në vitin 2018, ndërsa edhe këtë vit, sipas vendimit të propozuar, po ndahen 553 milon denarë (gati 9 milionë euro) në rezerva të Bankës. Me këtë, kapitali i Bankës do të arrijë vlerën prej 11.987 milionë denarë (ose gati 195 milionë euro). Kjo tregon se Banka Komercijale ka bazë solide të kapitalit për tu përballur me lëvizjet dhe pasojat e pritura për ekonominë dhe popullsinë, i plotëson të gjitha standardet ligjore dhe mbikëqyrëse dhe është likuide dhe solvente.
 
Për dallim nga të gjitha bankat e mëdha në vend, të cilat janë kryesisht në pronësi të huaj, Komercijalna Banka AD Skopje është pothuajse tërësisht në pronësi të aksionerëve vendas. Me gjendjen më 29.02.2020, 96,42% janë aksionerë vendas dhe vetëm 3,58% janë aksionerë nga jashtë vendi. Kjo nënkupton se  pothuajse e gjithë shuma e dividentit të parashikuar, pra 96,42%, do t'ju paguhet personave juridikë dhe fizikë vendas, për dallim nga bankat tjera të mëdha, ku zakonisht dividenti i paguar transferohet jashtë vendit. Në rastin e Bankës Komercijale, sipas gjendjes aktuale të librit të aksionerëve, dividenta do t’ju paguhet 4.555 personave fizikë vendas në shumë prej 476 milionë denarë dhe 344 personave juridikë vendas në shumë prej 679 milionë denarë, ndërsa Buxhetit do ti paguhet tatim në shumë prej 57,4 milionë denarë. Kjo do të thotë se me pagesë të dividentës do të përmirësohet edhe likuiditeti i të gjitha këtyre subjekteve, duke përfshirë edhe Buxhetin e shtetit, për çka konsiderojmë se është një fakt shumë i rëndësishëm në këtë periudhë të vështirë që po përballet ekonomia dhe e gjithë popullsia.
 

Duke pasur parasysh këto argumente, Këshilli Drejtues dhe Bordi Mbikëqyrës i Komercijalna Banka AD Skopje mbesin me vendimin e propozuar për shpërndarjen e fitimit të vitit 2019 (pasi 52.92% e aksionerëve kanë votuar deri më tani) në 553 milionë denarë për rezervat e Bankës dhe nga 550 denarë bruto dividentë për aksion. Pagesa e dividentës presim të bëhet pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme dhe vazhdimit të mbledhjes së Kuvendit të aksionerëve të Bankës ose kur për këtë të krijohen kushtet ligjore në përputhje me Dekretin për zbatimin e Ligjit për shoqëritë tregtare.
26.03.2020 – Është duke u përcaktuar procedura për lehtësimin e ripagimit të kredive dhe detyrimeve të tjera


Për shkak të interesit të madh dhe pyetjeve nga klientët, Ju informojmë se Banka Komercijale punon intensivisht në konceptet e riprogramimit të ekspozimit të kreditit të personave fizikë dhe kompanive që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga BPRMV, respektivisht në përcaktimin e masave të sakta dhe mënyrat e komunikimit me klientët në mënyrë që të lehtësohet barra financiare me të cilën përballen ose mund të përballen si rezultat i krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit.

 

Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për lehtësimin e servisimit të kredive dhe detyrimeve të tjera të qytetarëve dhe kompanive ndaj bankave dhe kursimoreve gjatë krizës së shkaktuar nga COVID-19 nuk është botuar ende në Gazetën Zyrtare, d.m.th nuk ka hyrë ende në fuqi. Presim që kjo të ndodhë së shpejti.

 

Ju lutemi të ndiqni ueb faqen e Bankës www.kb.com.mk ku në afat sa më të shkurtër të mundshëm do ti publikojmë të gjitha detajet rreth kësaj çështje.

 

E juaja, Banka Komercijale
25.03.2020 – Banka Komercijale do të dërgojë njoftime për normën e interesit për personat juridikë jofinanciar vetëm në mënyrë elektronike


Komercijalna Banka AD Skopje njofton klientët e saj - personat juridikë jofinanciar të cilët njoftimet për normat e interesit i kanë pranuar përmes postës, se prej tani do t'i marrin këto informata në mënyrë elektronike - përmes komunikimit me e-mail.

 

Me qëllim të zbutjes së pasojave nga epidemia COVID -19 në situatën me gjendje të jashtëzakonshme, Banka Komercijale përpiqet që të zhvillojë komunikimin e saj me klientët në një mënyrë të sigurt. Si rezultat i kësaj, doli edhe nevoja për të dërguar të gjitha njoftimet në mënyrë elektronike.

 

Banka informon klientët - personat juridikë jofinanciar të cilët nuk kanë paraqitur adresë të e-mailit, se këto njoftime për normën e interesit do t’jua dërgojë në e-mail adresën të cilën e kanë paraqitur në Regjistrin Qëndror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Nëse e-mail adresat e paraqitura në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk janë funksionale ose janë gabim, ju bëjmë thirrje klientëve që më së voni deri të hënën, 30.03.2020, të paraqesin në Bankën Komercijale e-mail adresat valide të tyre.

 

Ju lutemi na i dërgoni të dhënat Tuaja duke plotësuar këtë formular - link në këtë e-mail adresë: administriranje.denarski.krediti@kb.com.mk.    
24.03.2020 – Banka Komercijale do të fillojë me pagesën e pensioneve më 28 mars


Më 28 mars, Komercijalna Banka AD Skopje do të fillojë pagesën e parakohshme të pensioneve për muajin mars 2020. Pensionistët që marrin pensionin në Bankën Komercijale dhe që kanë një kartë debiti aktive, pensionin për muajin mars do të mund ta marrin në 28 Mars 2020.

 

Për të shmangur turmat me njerëz dhe kontaktet e ngushta, JU BËJMË THIRRJE pensionistëve që kanë kartelë debiti ose që përdorin shërbimet Bankë Interneti, që nevojat e tyre financiare t’i përmbushin duke paguar me kartën bankare, përmes bankomateve dhe duke shfrytëzuar shërbimet Bankë Interneti të Bankës Komercijale, gjegjësisht të shmangin maksimalisht vizitat nëpër sportelet e Bankës.

 

Me qëllim të ruajtjes së shëndetit të kategorisë më të prekshme të qytetarëve, pensionistët që pensionin e tyre për muajin mars do ta marrin në sportelet e Bankës, do të mund ta marrin të njëjtën sipas orarit të mëposhtëm:

  • klientët me pension deri në 12.000 denarë më 28 mars (e shtunë) dhe 30 mars (e hënë)
  • klientët me pension prej 12.001 deri në 15.000 denarë më 31 mars (e martë)
  • klientët me pension prej 15.001 deri në 19.500 denarë më 1 prill (e mërkurë)
  • klientët me pension mbi 19.500 denarë më 2 prill (e enjte)

 

Me qëllim të minimizimit të përhapjes së Koronavirusit, JU BËJMË THIRRJE FUQIMISHT QË TË RESPEKTOHET ORARI I LARTËSHËNUAR.

 

Në interes të shëndetit të tyre, pensionistëve të cilët nuk kanë  kartë debiti ose Bankë Interneti ju rekomandojmë që gjatë vizitës së tyre të parë në Bankën Komercijale, t’i kërkojnë këto shërbime/produkte ashtu që të ulin në maksimum nevojën për të vizituar fizikisht Bankën.

 

Gjithashtu, për të shmangur ardhjen nëpër sportele në periudhën e ardhshme, pensionistët do të mundet që përmes një procedure të shpejtë dhe të lehtë (dhe pa pagesë) të hapin urdhër periodik për të paguar në kohë faturat e tyre për shërbimet publike. Për të aktivizuar këtë shërbim mjafton që gjatë vizitës së tyre në sportel të sjellin me vete faturat për shërbimet publike (energji elektrike, ngrohje, ujë, telefon).

 

Gjatë vizitave në sportelet e Bankës, Ju lutemi të respektoni rregullat e hyrjes dhe mbajtjes së distancës, në përputhje me rekomandimet e institucioneve përkatëse shëndetësore. Hyrja do të jetë e kufizuar dhe në përputhje me numrin e sporteleve-arkave, ndërsa distanca e parashikuar nga njëri tjetri është të paktën 2 metro në rresht dhe midis rreshtave.

 

E juaja,Banka Komercijale
22.03.2020 – Komercijalna Banka AD Skopje ndërmerr të gjitha masat për mbrojtje kundër Covid-19


Komercijalna Banka AD Skopje, që nga fillimi i paraqitjes së koronavirusit Covid-19 në vend,  ka ndërmarrë të gjitha masat për të mbrojtur shëndetin e punonjësve dhe klientëve të saj dhe për të zvogëluar rreziqet e mundshme gjatë punës. Në këtë drejtim, janë vendosur ekipe në vende të ndryshme si dhe disa që punojnë nga shtëpia, ndërsa hapësirat afariste të Bankës dezinfektohen rregullisht dhe janë të pajisura me dezinfektues, maska mbrojtëse dhe doreza për punonjësit.
 
Për shkak të rastit të konfimuar pozitiv me koronavirusin Covid -19 të një nëpunësi të Komercijalna Banka AD Skopje, i cili është nga Shkupi, në përputhje me rekomandimet e institucioneve kompetente, Banka sot ka bërë përsëri një dezinfektim të plotë të të gjitha hapësirave në ndërtesat afariste KB1 dhe KB2. Janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme shtesë dhe të përforcuara për mbrojtjen dhe parandalimin e këtij virusi,  kështu që proceset afariste vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë të rregullt. Të gjitha shërbimet e Bankës janë në dispozicion dhe funksionojnë normalisht.
 
Të gjithë nëpunësit e Bankës të cilët kanë pasur kontakt të drejtpërdrejtë me të punësuarin i cili është konstatuar pozitiv me Covid-19, do të jenë në vetëizolim në 15 ditët e ardhshme, në përputhje me komunikimin dhe udhëzimet e dhëna nga institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ekipi i Bankës Komercijale i uron punonjësit shëndet dhe kthim sa më të shpejtë në vendin e punës.
 

Në këto ditë dhe sfida të vështira që po përballet vendi jonë, fokusi kryesor i Komercijalna Banka AD Skopje mbetet mbrojtja e nëpunësve dhe klientëve të saj, ndërsa shërbimet dhe produktet e Bankës mbeten në dispozicionin Tuaj në çdo kohë.
20.03.2020 – Njoftim për aksionerët


Të nderuar,

 

Në drejtim të realizimit të rekomandimeve të Komisionit të letrave me vlerë të RMV, dhe në interes të respektimit të masave për parandalimin e përhapjes së COVID – 19, Komercijalna Banka AD Skopje u bën thirrje aksionerëve të saj, të drejtën për të marrë pjesë dhe për të votuar në Kuvendin e Bankës, të planifikuar për 02.04.2020, sa më shpejt të jetë e mundur ta realizojnë me korrespodencë me shkrim ose votim elektronik, në mënyrë që të sigurohet mirëmbajtja e suksesshme e planifikuar e Kuvendit pa praninë fizike të aksionerëve. Udhëzime më të hollësishme për mënyrën se si të votoni dhe të merrni pjesë në punën e Kuvendit mund të gjeni në ueb faqen e Bankës www.kb.com.mk. Për informacione plotësuese mund të parashtroni pyetje në mënyrë elektronike në sobranie@kb.com.mk ose në numrat e telefonit (02) 3168222 ose (02) 3168232.

 

Komercijalna Banka AD Skopje
19.03.2020 – Banka Komercijale paguan prej përpara paradhënie të tatimit mbi fitimin për vitin 2020 në vlerë prej 120 milionë denarë


Duke pasur parasysh zhvillimin e situatës dhe rrezikun serioz të përhapjes së Covid-19 (koronavirusit) në vendin tonë, Komercijalna Banka AD Skopje prej përpara bëri pagesën e detyrimeve të saja mujore sa i përket paradhënies së tatimit mbi fitimin për vitin 2020. Kështu, u pagua shuma e menjëhershme prej gjithsej 120.000.000 denarë, në vend të pagesës së zakonshme mujore akontative.

 

Me këtë vendim, Komercijalna Banka AD Skopje synon të kontribuojë për një likuiditet më të madh të shtetit dhe buxhetit të tij, duke ndihmuar kështu në rritjen e aftësisë së autoriteteve shtetërore për të siguruar të gjitha masat dhe aktivitetet e nevojshme për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve dhe për të siguruar vazhdimësinë në funksionimin e proceseve jetësore në shoqëri.

 

Banka Komercijale, me të gjitha shërbimet e saj, mbetet në shërbim të klientëve në mënyrë që të gjitha nevojat financiare të shërbehen me siguri dhe efikasitet. Apelojmë që të respektohen të gjitha masat dhe udhëzimet nga autoritetet kompetente me qëllim të përballjes dhe tejkalimit sa më të shpejtë dhe më të lehtë të këtyre sfidave.


17.03.2020 – Njoftim për aksionerët


Të nderuar,

 

Në drejtim të realizimit të rekomandimeve të Komisionit të letrave me vlerë të RMV, dhe në interes të respektimit të masave për parandalimin e përhapjes së COVID – 19, Komercijalna Banka AD Skopje u bën thirrje aksionerëve të saj, të drejtën për të marrë pjesë dhe për të votuar në Kuvendin e Bankës, të planifikuar për 02.04.2020, sa më shpejt të jetë e mundur ta realizojnë me korrespodencë me shkrim ose votim elektronik, në mënyrë që të sigurohet mirëmbajtja e suksesshme e planifikuar e Kuvendit pa praninë fizike të aksionerëve. Udhëzime më të hollësishme për mënyrën se si të votoni dhe të merrni pjesë në punën e Kuvendit mund të gjeni në ueb faqen e Bankës www.kb.com.mk. Për informacione plotësuese mund të parashtroni pyetje në mënyrë elektronike në sobranie@kb.com.mk ose në numrat e telefonit (02) 3168222 ose (02) 3168232.

 

Komercijalna Banka AD Skopje
17.03.2020 – Limite të rritura të aplikacionit mobil për personat juridikë – mBankaKo


Të nderuar klientë,

 

Ju njoftojmë se duke filluar prej sot Banka ka rritur limitin për urdhëresa dhe limitin ditor për llogari për të gjithë Personat e autorizuar, gjatë transferimit të mjeteve me urdhëresë për pagesa pa para në dorë PP30 me aplikacionin mobil mBankaKo, edhe atë:

 

  • limitin për urdhëresë prej 300.000,00 MKD në 600.000,00 MKD
  • limitin ditor për llogari për të gjithë Personat e autorizuar prej 1.000.000,00 MKD në  6.000.000,00 MKD

 

Limitet vlejnë për llogarinë Tuaj për të gjithë Personat e autorizuar të cilët për llogarinë Tuaj kanë parapagesë për nënshkrim të transaksioneve përmes aplikacionit mobil mBankaKo. Urdhëresa për pagesë pa para në dorë PP50 – për përdoruesit buxhetor dhe urdhëresa për pagesë të integruar PP53 nuk vlejnë për përllogaritjen e limiteve të definuara.    

 

Gama e gjerë e shërbimeve përmes aplikacioneve pa pagesë ueb dhe mobile Internet Banka dhe mBankaKo janë në dispozicion 24 orë në ditë përmes kompjuterit apo telefonit Tuaj mobil prej kudo ku keni qasje në Internet.    

 

E juaja, Banka Komercijale
17.03.2020 – Njoftim për përdoruesit e kartave Debit Mastercard World dhe Mastercard Platinum të lëshuara nga Komercijalna Banka AD Skopje


Mbyllje e përkohshme e salloneve VIP në aeroportin në Vienë për shkak të Covid-19 (koronavirusit).

 

Të nderuar përdorues të kartave Debit Mastercard® World dhe Mastercard® Platinum të lëshuara nga Banka Komercijale:

 

Duke filluar nga 16.03.2020 година, të gjitha sallonet VIP në Aeroportin e Vienës (JET Lounge, AIR Lounge dhe SKY Lounges) janë mbyllur përkohësisht për shkak të ligjeve më të fundit lokale të sjella në Austri.

Ju, si klientë tanë, do të njoftoheni në kohë për rihapjen e tyre, sapo të marrë informacion për këtë Aeroporti  i Vienës nga qeveria lokale.

 

Të gjitha shërbimet dhe produktet tjera të Bankës janë në dispozicion të plotë të klientëve. Në dispozicion 24 orë në ditë keni edhe kanalet/shërbimet e bankingut elektronik: Internet Banka, mBanka, KomPay, ueb faqja www.kb.com.mk. Në dispozicion keni gjithashtu edhe profilet e Bankës të rrjeteve sociale, si edhe qendrën për kontakt në (02) 3296 800.

 

Banka Komercijalne edhe më tej do të vazhdojë t’ju njoftojë për të gjitha ndryshimet më të fundit.  

Ju falemnderojmë për mirëkuptimin.
13.03.2020 – Banka Komercijale ju bën me dije: Shërbimet tona financiare janë në dispozicion edhe në kompjuter edhe në telefonin tuaj mobil


Të nderuar klientë,

 

Komercijalna Banka AD Skopje, me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes Suaj dhe të nëpunësve të saj nga Kovid-19 (koronavirusi), Ju bën me dije se një pjesë të madhe të nevojave Tuaja financiare mund ti përmbushni përmes kanaleve/shërbimeve të bankingut elektronik, të cilat 24 orë në ditë janë në dispozicionin Tuaj, si edhe duke shfrytëzuar rrjetin e gjerë të bankomateve. 

 

Ju mund të tërheqni para në çdo kohë të ditës në bankomatet tona, ndërsa mund të depozitoni para të gatshme në këto bankomate: ekspoziturat në Shkup - Gjorce Petrov, Çento, Maxhari, GTC 1, Oda ekonomike, Leptokari, Bunjakovec, Biser, Avtokomanda, 11 Tetori dhe në qendrat tregtare Skopje City City dhe Capitol Mall, si dhe në filialet në Shtip, Strumicë, Ohër dhe Prilep. Bankomatet do të pastrohen dhe dezinfektohen rregullisht.

 

Kanalet elektronike Ju mundësojnë këto shërbime financiare:

 

  • Internet Banka – pagesa të shërbimeve publike komunale dhe pagesa tjera në denarë në vend; shitblerje të devizave (pa para të gatshme); transferim të mjeteve të depozitës së kursimit të afatizuar dhe depozitës së kursimit në të parë (të paafatizuar); kontroll të bilancit të gjendjes së llogarive tuaja në denarë dhe në valutë të huaj, të depozitave të kursimit, të kartave për pagesa dhe kartave kreditore; kontroll të bilancit të gjendjes dhe marrjen e certifikatave për kartat bankare MasterCard® dhe Visa; marrjen e raporteve për llogaritë në denarë dhe në valutë të huaj dhe për kartat për pagesë.
  • mBanka - kontroll të gjendjes së llogarisë dhe qarkullimit të llogarive transaksionale, karta krediti, depozita të kursimeve, kredi të miratuara, pagesa të faturave dhe transfer i mjeteve nga llogaria transaksionale në denarë në llogaritë tjera, ndryshimin e limiteve ditore dhe mujore të kartave të kreditit dhe të debitit, njoftime pa pagesë për të hyrat dhe të dalat e kartave dhe llogarive transaksionale, gjetjen e bankomateve ose ekspoziturave më të afërta si dhe drejtimet për të arritur tek ato, informata për kurset e këmbimit, kalkulatorin e kredisë, kalkulatorin e kursimit dhe kalkulatorin për shitblerjen e valutave të huaja, informata dhe risi për produktet dhe shërbimet e Bankës të dedikuara për personat fizikë.
  • mBankaKo -  Kontroll të gjendjes, ndryshimeve dhe ekstraktit të llogarive (llogarisë transaksionale në denarë dhe në valutë të huaj), transfer të mjeteve nga llogaria transaksionale në denarë në llogaritë tjera në qarkullimin pagesor në vend me PP30,PP50, dhe PP53 (shënimi, nënshkrimi dhe dërgimi për realizim i urdhërpagesës elektronike), shitje të valutave nga llogaria transaksionale valutore, blerje të valutave për denarë, kontrollimin, nënshkrimin e urdhërpagesës në valutë të huaj dhe dërgimin e saj për realizim, qasje në të dhënat për kartat afariste dhe mundësi për administrim të limiteve ditore dhe periodike të kartave afariste,  pranim të njoftimeve për të hyrat/të dalat nga llogaria transaksionale në denarë, kartat afariste dhe llogaritë valutore, me mundësi të rregullimit minimal të pranimit të njoftimeve.
  • KomPay – pagesa pa kontakt me ndihmën e kartave të digjitalizuara pagesore (telefon mobil) pa përdorim të kartës bankare fizike.  

 

Sigurisht që për të gjitha nevojat Tuaja mund të kontaktoni nëpunësit e Komercijalna Banka AD Skopje në numrat e telefonëve të cilat janë të publikuara në ueb faqen e Bankës www.kb.com.mk. Të gjitha informatat e nevojshme rreth produkteve dhe shërbimeve të Bankës janë në dispozicion në ueb faqen  www.kb.com.mk, në profilet e Bankës së rrjeteve sociale, si edhe në qendrën për kontakt në (02) 3296 800.

 

Me qëllim të mbrojtjes së ndërsjellë, apelojmë të mos vizitoni ekspoziturat dhe filialet e Bankës nëse vërtet nuk keni nevojë për këtë. Ju falemnderojmë për mirëkuptimin dhe për Kujdesin Tuaj.

 

E juaja,

Komercijalna Banka AD Skopje


11.03.2020 – Njoftim për klientët në lidhje me Kovid-19


Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se, në përputhje me rekomandimet dhe vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me paraqitjen e Kovid-19 (koronavirusit), Komercijalna Banka AD Skopje po ndërmerr masa preventive për mbrojtjen e nëpunësve dhe klientëve të Bankës.
Ju këshillojmë të ulni intensitetin e vizitave nëpër ekspoziturat, filialet dhe Zyrat Qëndrore të Bankës. Për të gjitha nevojat Tuaja mundeni lirisht të kontaktoni nëpunësit e Bankës përmes numrat e telefonëve të cilat janë të publikuara në ueb faqen e Bankës www.kb.com.mk .
 
Të gjtha shërbimet dhe produktet e Bankës janë plotësisht në dispozicion të klientëve. Apelojmë nevojat e Juaja financiare t’i përmbushni sa më shumë përmes rrjetit të gjerë të bankomateve, përderisa 24 orë në ditë në dispozicion keni kanalet/shërbimet e bankingut elektronik:internet banka,mbanka,mBankaKo, KomPay ueb faqja www.kb.com.mk. Në dispozicion keni edhe profilet e bankës së rrjeteve sociale, si edhe qendrën për kontakt në (02) 3296 800.
 
Banka Komercijale do të vazhdojë edhe më tej të ruajë nivelin më të lartë të higjienës dhe dezinfektimit në hapësirat dhe bankomatet e saj, por megjithatë apelojmë tek klientët tanë që të jenë të kujdesshëm dhe të sigurojnë nivelin më të lartë të higjienës personale.
 
Sipas udhëzimeve të autoriteteve kompetente, rekomandohet të shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë dhe të ngushtë (distanca e rekomanduar të paktën një metër midis njerëzve), përshëndetjen me shtrëngim të duarve, përqafimet dhe ndenjën e gjatë nëpër ambiente të mbyllura. Ju rekomandojmë të përdorni mjetet për dezinfektim, të vendosura nëpër sportelet dhe hapësirat afariste të Bankës, në mënyrë që të ruhet higjena maksimale e duarve.
 
Orari i punës së filialeve dhe ekspoziturave është shpallur në ueb-faqen e Bankës dhe mund ta shihni në këtë link. Informatat do të azhurnohen vazhdimisht, dhe në rast se ka ndonjë ndryshim të orarit të punës apo mbyllje e përkohshme e ndonjë filiali apo ekspoziture, Banka do t’a njoftojë në kohë opinionin. Ndiqni faqen e internetit dhe faqen e Facebook-ut të Bankës Komercijale për të qenë vazhdimisht të informuar.
 
 Komercijalna banka AD Skopje është në dispozicionin Tuaj për çdo pyetje ose nevojë Tuajën.
Ju falemnderit për mirëkuptimin dhe për kujdesin Tuaj.10.03.2020 – Ndryshim i orarit të punës me kasafortat në Bankën Komercijale


Komercijalna Banka AD Skopje i njofton klientët e saj se nga dita e mërkurë, 11.03.2020 orari i kasafortave për punë me klientë në Shkup është prej orës 09.00 deri në orën 14.00, çdo ditë pune prej të hënën deri të premten. Orari i ri i punës do të jetë i përkohshëm.

Një X dhe C R A