• Организациска структураКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

МенаџментАнтигона Буклеска Младеновиќ
Директор на Сектор за ликвидност и финансиски пазар
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 168-308
факс: (02) 3 162-658
e-mail: antigona.bukleska-mladenovikj@kb.com.mk
Билјана Максимовска Поповиќ
Директор на Сектор за кредитирање на стопанството
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 168-501
факс: (02) 3 119-459
e-mail: biljana.maksimovska.popovik@kb.com.mk
М-р Весела Чурилова
Директор на Сектор за односи со странство
Магистер по економски науки
тел: (02) 3 168-601
факс: (02) 3 220-969
e-mail: vesela.curilova@kb.com.mk
Габриела Миленковиќ
Директор на Сектор за работа со население
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 168-101
факс: (02) 3 114-232
e-mail: gabriela.milenkovic@kb.com.mk
М-р Наташа Брова
Директор на Сектор за човечки ресурси и општи работи
Магистер по економски науки
тел: (02) 3 168-401
факс: (02) 3 119-627
e-mail: Natasa.Brova@kb.com.mk
Теодора Гушкова Проданова
Директор на Сектор за правни работи
ВСС Правен факултет
тел: (02) 3 168-201
факс: (02) 3 107-519
e-mail: teodora.guskova.prodanova@kb.com.mk
Зорица Черепналкоска
Директор на Сектор за информатичка технологија
ВСС Електротехнички факултет
тел: (02) 3 168-808
факс: (02) 3 213-455
e-mail: zorica.cerepnalkoska@kb.com.mk
Д-р Нина Фити-Неделковска
Директор на Самостојна дирекција за управување со мрежа на филијали
Доктор по економски науки
тел: (02) 3 168-750
e-mail: Nina.Fiti-Nedelkovska@kb.com.mk
Анита Бислимовска
Директор на Самостојна дирекција за финансиско работење
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 168 758
факс: (02) 3 119 735
e-mail: Anita.Bislimovska@kb.com.mk
Д-р Никола Џамбазовски
Директор на Самостојна дирекција за управување со проблематични кредити
Доктор по економски науки
тел: (02) 3 168-521
e-mail: Nikola.Dzambazovski@kb.com.mk
М-р Билјана Митевска
Директор на Самостојна дирекција за платен промет во земјата
Магистер по економски науки
Тел: (02) 3 168-901
факс: (02) 3 213-255
e-mail: Biljana.Mitevska@kb.com.mk
М-р Анета Велевска
Директор на Самостојна дирекција за трезорско работење
Магистер по економски науки
тел: (02) 3 168-726
факс: (02) 3 115-098
e-mail: Aneta.Velevska@kb.com.mk
М-р Андреј Јовковски
Директор на Самостојна дирекција за маркетинг
Магистeр по економски науки
тел: (02) 3 168-721
факс: (02) 3 233-468
e-mail: Andrej.Jovkovski@kb.com.mk
Весна Маслинко
Директор на Самостојна дирекција за внатрешна ревизија
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 168-711
факс: (02) 3 218-018
e-mail: Vesna.maslinko@kb.com.mk
Искра Тосева
Директор на Самостојна дирекција за контрола на усогласеност на работењето на Банката и спречување на перење пари
ВСС Правен факултет
тел: (02) 3 168-701
e-mail: Iskra.Toseva@kb.com.mk


Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам