Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија. 

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2019

2018

 


Приходи од камата

97,4 2,916,288
2,993,065

Расходи за камата

98,1 511,523 521,526

Нето-приходи (расходи) од камата

97.3 2,404,765 2,471,539

 

Приходи од провизии и надоместоци

112.2
1,438,910 1,281,973

Расходи за провизии и надоместоци

122.5
439,926 359,182

Нето-приходи (расходи) од
провизии и надоместоци

108.3
998,984 922,791

 

Останати приходи

61.4
1,004,135 1,634,946

Оперативни расходи

81.7
1,808,562 2,213,261

Исправка на вредност на
финансиските средства

74.1
588,509 793,856

Добивка (загуба) пред оданочување

99.4
2,010,813 2,022,159

 

Добивка/(загуба) за годината

101.1
1,826,825 1,806,215
Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2019

2018

 


Вкупна актива

107.6 123,031,531 114,393,733

Парични средства и еквиваленти

99.9 48,733,248 48,796,328

Кредити

113.4 55,484,418 48,922,857

 

Вкупно обврски

107.6 109,708,525 101,919,925

Депозити

108.2 107,560,900 99,387,271

 

Вкупно капитал и резерви

106.8 13,289,726 12,444,750
Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2019

2018

 


Цена по акција


6,648
5,049

Вкупен број на акции


2,279,067
2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


15,151,237
11,507,009

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


796

788

- разводнета


796

788

 


Сметководствена вредност по акција


5,831
5,460

 


Поврат на актива (ROA)


1.48%
1.58%

Поврат на капитал (ROE)


13.75%
14.51%

Дивиденда како % од нето добивка


68.62%
53.00%

Адекватност на капиталот


16.59%
16.88%

 


ЕУР / МКД


61.4856
61.4950

УСД / МКД


54.9518
53.6887


   


   


Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам