Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Македонија. 

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2017

2016

 


Приходи од камата

98.0 3,562,264 3,636,386

Расходи за камата

88.2 491,892 557,777

Нето-приходи (расходи) од камата

99.7 3,070,372 3,078,609

 

Приходи од провизии и надоместоци

102.6 1,162,629 1,133,196

Расходи за провизии и надоместоци

121.3 300,583 247,720

Нето-приходи (расходи) од
провизии и надоместоци

97.4 862,046 885,476

 

Останати приходи

171.0 1,270,053 742,837

Оперативни расходи

91.0 1,881,264 2,067,667

Исправка на вредност на
финансиските средства

135.8 2,381,267 1,753,469

Добивка (загуба) пред оданочување

106.1 939,940 885,786

 

Добивка/(загуба) за годината

106.8 845,308 791,469
Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2017

2016

 


Вкупна актива

104.1 104,869,531 100,730,699

Парични средства и еквиваленти

110.9 37,208,775 33,538,674

Кредити

92.5 51,200,634 55,352,363

 

Вкупно обврски

104.0 93,796,573 90,164,789

Депозити

104.5 91,677,578 87,763,800

 

Вкупно капитал и резерви

104.8 11,072,958 10,565,910
Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2017

2016

 


Цена по акција


2,779 2,880

Вкупен број на акции


2,279,067 2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


6,333,527 6,563,713

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


367

345

- разводнета


367

345

 


Сметководствена вредност по акција


4,859 4,636

 


Поврат на актива (ROA)


0.81% 0.79%

Поврат на капитал (ROE)


7.63% 7.49%

Дивиденда како % од нето добивка


48.53% 43.19%

Адекватност на капиталот


15.99% 15.23%

 


ЕУР / МКД


61.4907 61.4812

УСД / МКД


51.2722 58.3258