Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Финансиски показателиФинансиски показатели пресметани врз основа на ревидираните консолидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија. 

Биланс на успех (во 000 МКД)

индекс
промена

2018

2017

 


Приходи од камата

84.0
2,993,065
3,562,264

Расходи за камата

106.0 521,526 491,892

Нето-приходи (расходи) од камата

80.5 2,471,539 3,070,372

 

Приходи од провизии и надоместоци

110.3 1,281,973 1,162,629

Расходи за провизии и надоместоци

119.5 359,182 300,583

Нето-приходи (расходи) од
провизии и надоместоци

107.0 922,791 862,046

 

Останати приходи

128.7 1,634,946 1,270,053

Оперативни расходи

122.3 2,213,261 1,881,264

Исправка на вредност на
финансиските средства

32.4 793,856 2,381,267

Добивка (загуба) пред оданочување

215.1 2,022,159 939,940

 

Добивка/(загуба) за годината

213.7 1,806,215 845,308
Биланс на состојба (во 000 МКД)

индекс
промена

2018

2017

 


Вкупна актива

109.1 114,393,733 104,869,531

Парични средства и еквиваленти

131.9 48,796,328 37,208,775

Кредити

95.6 48,922,857 51,200,634

 

Вкупно обврски

108.7 101,919,925 93,796,573

Депозити

108.4 99,387,271 91,677,578

 

Вкупно капитал и резерви

112.6 12,444,750 11,072,958
Податоци за акциите (на 31.12.)

 

2018

2017

 


Цена по акција


5,049 2,779

Вкупен број на акции


2,279,067 2,279,067

Пазарна капитализација (во 000 МКД)


11,507,009 6,333,527

 


Заработувачка по акција (EPS)


- основна


788

367

- разводнета


788

367

 


Сметководствена вредност по акција


5,460 4,859

 


Поврат на актива (ROA)


1.58% 0.81%

Поврат на капитал (ROE)


14.51% 7.63%

Дивиденда како % од нето добивка


53.00% 48.53%

Адекватност на капиталот


16.88% 15.99%

 


ЕУР / МКД


61.4950 61.4907

УСД / МКД


53.6887 51.2722