Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë. 

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2017

2016

 


Të ardhurat nga interesi

98.0 3,562,264 3,636,386

Shpenzimet për interesa

88.2 491,892 557,777

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

99.7 3,070,372 3,078,609

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

102.6 1,162,629 1,133,196

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

121.3 300,583 247,720

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga provizionet dhe kompensimet

97.4 862,046 885,476

 

Të ardhura të tjera

171.0 1,270,053 742,837

Shpenzimet operative

91.0 1,881,264 2,067,667

Përmirësimi i vlerës
së mjeteve financiare

135.8 2,381,267 1,753,469

Fitimi (humbja) para tatimit

106.1 939,940 885,786

 

Fitimi (humbja) në vit

106.8 845,308 791,469
Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2017

2016

 


Totali i aktivës

104.1 104,869,531 100,730,699

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

110.9 37,208,775 33,538,674

Kredite

92.5 51,200,634 55,352,363

 

Gjithsej detyrime

104.0 93,796,573 90,164,789

Depozitat

104.5 91,677,578 87,763,800

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

104.8 11,072,958 10,565,910
Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2017

2016

 


Çmimi për aksion


2,779 2,880

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2,279,067 2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


6,333,527 6,563,713

 


Fitimi për aksion (EPS)


- themelor


367

345

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


367

345

 


Vlera kontabël për një aksion


4,859 4,636

 


Kthimi i aseteve (ROA)


0.81% 0.79%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


7.63% 7.49%

Dividenta si % e fitimit neto


48.53% 43.19%

Mjaftueshmëria e kapitalit


15.99% 15.23%

 


EUR / MKD


61.4907 61.4812

USD / MKD


51.2722 58.3258