Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2020

2019

 


Të ardhurat nga interesi

96,6
2.816.672 2,916,288

Shpenzimet për interesa

77,4
396.117 511,523

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

100,7
2.420.555 2,404,765

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

97,5
1.403.004 1,438,910

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

101,4
445.967 439,926

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga provizionet dhe kompensimet

95,8
957.037 998,984

 

Të ardhura të tjera

204,6
2.054.895 1,004,135

Shpenzimet operative

108,6
1.963.416 1,808,562

Përmirësimi i vlerës
së mjeteve financiare

232,7
1.369.749 588,509

Fitimi (humbja) para tatimit

104,4
2.099.322 2,010,813

 

Fitimi (humbja) në vit

106,1
1.939.134 1,826,825
Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2020

2019

 


Totali i aktivës

107,8 132.600.577 123,031,531

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

102,0 49.687.632 48,733,248

Kredite

93,7 51.974.918 55,484,418

 

Gjithsej detyrime

108,1 118.603.450 109,708,525

Depozitat

108,5 116.678.374 107,560,900

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

105,0 13.957.532 13,289,726
Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2020

2019

 


Çmimi për aksion


7.299
6,648

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2.279.067
2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


16.634.910
15,151,237

 


Fitimi për aksion (EPS)


- themelor


844
796

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


844
796

 


Vlera kontabël për një aksion


6.124
5,831

 


Kthimi i aseteve (ROA)


1,46%
1.48%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


13,89%
13.75%

Dividenta si % e fitimit neto


70,52%
68.62%

Mjaftueshmëria e kapitalit


17,47%
16.59%

 


EUR / MKD


61,6940
61.4856

USD / MKD


50,2353
54.9518


   


   


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj