Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Treguesit financiarTreguesit financiar të bazuar në raportet e audituara konsoliduar financiare të përgatitura në përputhje me rregulloret lokale dhe metodologjinë e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Bilanci i suksesit (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2018

2017

 


Të ardhurat nga interesi

84.0
2,993,065
3,562,264

Shpenzimet për interesa

106.0 521,526 491,892

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga interesi

80.5 2,471,539 3,070,372

 

Të ardhura nga provizionet dhe kompensimet

110.3 1,281,973 1,162,629

Shpenzime për provizionet dhe kompensimet

119.5 359,182 300,583

Të ardhurat (shpenzimet) neto nga provizionet dhe kompensimet

107.0 922,791 862,046

 

Të ardhura të tjera

128.7 1,634,946 1,270,053

Shpenzimet operative

122.3 2,213,261 1,881,264

Përmirësimi i vlerës
së mjeteve financiare

32.4 793,856 2,381,267

Fitimi (humbja) para tatimit

215.1 2,022,159 939,940

 

Fitimi (humbja) në vit

213.7 1,806,215 845,308
Bilanci i gjendjes (në 000 MKD)

Indeks
ndryshimi

2018

2017

 


Totali i aktivës

109.1 114,393,733 104,869,531

Paraja dhe ekuivalentet e parasë

131.9 48,796,328 37,208,775

Kredite

95.6 48,922,857 51,200,634

 

Gjithsej detyrime

108.7 101,919,925 93,796,573

Depozitat

108.4 99,387,271 91,677,578

 

Totali i kapitalit dhe rezervat

112.6 12,444,750 11,072,958
Të dhëna mbi aksionet (në 31.12.)

 

2018

2017

 


Çmimi për aksion


5,049 2,779

Numri i përgjithshëm i aksioneve


2,279,067 2,279,067

Kapitalizimi i tregut (në 000 MKD)


11,507,009 6,333,527

 


Fitimi për aksion (EPS)


- themelor


788

367

- i pakësuar
(ulja me qëllim e vlerës së aksionit)


788

367

 


Vlera kontabël për një aksion


5,460 4,859

 


Kthimi i aseteve (ROA)


1.58% 0.81%

Kthimi i ekuitetit (ROE)


14.51% 7.63%

Dividenta si % e fitimit neto


53.00% 48.53%

Mjaftueshmëria e kapitalit


16.88% 15.99%

 


EUR / MKD


61.4950 61.4907

USD / MKD


53.6887 51.2722