Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Годишни извештаи и ревидирани финансиски извештаи


Во оваа секција можете да пристапите до годишните извештаи на работењето на Банката и ревидираните финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија.


Почнувајќи од 2006 година, Банката на доброволна основа започна да изготвува и дополнителни извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).


Исто така, можете да го преземете и Финансискиот план за 2020 година.


Забелешка: За да можете да ги прочитате документите, потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.