Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Годишни извештаи и ревидирани финансиски извештаи


Во оваа секција можете да пристапите до годишните извештаи на работењето на Банката и ревидираните финансиски извештаи подготвени во согласност со локалната регулатива и Методологијата пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија.


Почнувајќи од 2006 година, Банката на доброволна основа започна да изготвува и дополнителни извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).


Исто така, можете да го преземете и Финансискиот план за 2020 година.


Забелешка: За да можете да ги прочитате документите, потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.


 Годишен извештајРевидиран консолидиран финансиски извештај НБРСМРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај НБРСМРевидиран консолидиран финансиски извештај МСФИРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај МСФИ
2019 PDF PDF PDF
2018 PDF PDF PDF PDF PDF
2017 PDF PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF