• Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права


  • Вклучување на нови точки во Дневниот ред


  • Предлагање на нови одлуки


  • Прашања во врска со точките од Дневниот ред


  • Предлози од акционерите


  • Електронско гласање


  • Гласање со кореспонденција


  • Гласање преку полномошник


  • Одлуки донесени на Собрание на Банката


  • Записник од Собрание /Резултати од гласањетоКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Собрание, Јуни 2018 годинаВрз основа на член 48 и член 49 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Управниот одбор на

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К
за учество на Собрание на Банката
Собранието на Комерцијална банка АД Скопје со седиште во Скопје на ул. Орце Николов бр.3, ќе се одржи на 14.06.2018 година (четврток), со почеток во 12.00 часот, во Скопје, во Сити Мол,(ул. Љубљанска бр.4), на II кат, во Сала број 4 –  Комерцијална банка, со следниот


Д Н Е В Е Н   Р Е Д1. Избор на претседавач со Собранието;


2. Избор на 5 бројачи на гласови;3. Предлог-одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје.


Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.


Пријавите да се достават до Банката – Дирекција за управување и информирање.


Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.


Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 22.05.2018 година. Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 22.05.2018 година, до 16:00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.com.mk.Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.com.mkАкционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Банката најдоцна на 13.06.2018 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Обрасците за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.Акционерите кои имаат подигнато или ќе подигнат документација за електронска регистрација за електронско гласање на Собранието, можат да гласаат со испраќање пополнет образец за гласање по електронски пат. Документација за електронска регистрација за електронско гласање акционерите може да подигнат во Дирекцијата за управување и информирање од денот на објавата на Повикот, со презентирање документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Акционерите можат електронски да гласаат во периодот од 29.05.2018 година, од 12:00 часот, до 12.06.2018 година, до 12:00 часот. Обрасците за гласање по електронски пат се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Банката на ул. Орце Николов бр.3, во Дирекцијата за управување и информирање, соба бр.307 (III кат, зграда КБ1) и на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.УПРАВЕН ОДБОР НА БАНКАТА