• Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права


  • Вклучување на нови точки во Дневниот ред


  • Предлагање на нови одлуки


  • Прашања во врска со точките од Дневниот ред


  • Предлози од акционерите


  • Електронско гласање


  • Гласање со кореспонденција


  • Гласање преку полномошник


  • Одлуки донесени на Собрание


  • Записник од Собрание /Резултати од гласањетоКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Годишно акционерско собрание, Април 2019 годинаВрз основа на член 48 и член 49 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Управниот одбор на

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К
за учество на Годишно собрание на Банката
Годишното собрание на Комерцијална банка АД Скопје со седиште во Скопје на ул. Орце Николов бр.3, ќе се одржи на 04.04.2019година (четврток), со почеток во 12.00 часот, во Скопје, во Сити Мол,(ул. Љубљанска бр.4), на II кат, во Сала број 4 –  Комерцијална банка, со следниот


Д Н Е В Е Н   Р Е Д1. Избор на претседавач со Собранието;


2. Избор на 5 бројачи на гласови;3. Посебни финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2018 година, ревидирaни од ревизорско друштво, со
- Мислење од Надзорниот одбор на Банката и
- Предлог-одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор;

4. Консолидирани финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2018 година, ревидирaни од ревизорско друштво; со
- Мислење од Надзорниот одбор на Банката и
- Предлог-одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор;

5. Годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за времето од 01.01. до 31.12.2018 година, со
- Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка;

6. Консолидирана годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за времето од 01.01. до 31.12.2018 година, со
- Мислење од Надзорниот одбор на Банката и
- Предлог-одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Мислењето од Надзорниот одбор;

7. Годишен извештај за работењето на Комерцијална банка АД Скопје во 2018 година, со
-Мислење од Надзорниот одбор
- Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор;

8. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со
- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот;  

9. Предлог-одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2018 година;

10. Предлог-одлука за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивиденда за 2018 година;

11. Предлог-одлука за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје;

12. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Одлуките за именување членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје бр.02-1600-11/1 од 23.03.2016 година, бр.02-1600-12/1 од 23.03.2016 година и бр.02-190-12/1 од 14.06.2018 година;

13. Извештај за усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза во 2018 година; со
- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот.

14. Програма на мерки и активности на деловната политика и финансиски план на Комерцијална банка АД Скопје за 2019 година усвоена од Надзорниот одбор на Банката (за информирање на акционерите на Комерцијална банка АД Скопје).

Согласно Предлог-одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2018 година, донесена на седницата на Надзорниот одбор на Банката одржана на 27.02.2019 година, предложениот износ на дивиденда за 1 обична акција изнесува 420,00 денари, односно 42% во однос на нивната номинална вредност од 1.000,00 денари.


Се предлага следниот дивиденден календар:


Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2018 година е 17.04.2019 година.


Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2018 година е 18.04.2019 година.


Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2018 година е 19.04.2019 година.


Исплатата на дивиденда за 2018 година ќе започне на 07.05.2019 година.


Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.


Пријавите да се достават до Банката – Дирекција за управување и информирање.


Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.


Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 13.03.2019 година. Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во Комерцијална банка АД Скопје најдоцна до 13.03.2019 година, до 16.00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.com.mk.Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.kb.com.mkАкционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Банката најдоцна на 03.04.2019 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Обрасците за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.Акционерите кои имаат подигнато или ќе подигнат документација за електронска регистрација за електронско гласање на Собранието, можат да гласаат со испраќање пополнет образец за гласање по електронски пат. Документација за електронска регистрација за електронско гласање акционерите може да подигнат во Дирекцијата за управување и информирање од денот на објавата на Повикот, со презентирање документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Акционерите можат електронски да гласаат во периодот од 19.03.2019 година, од 12:00 часот, до 02.04.2019 година, до 12:00 часот. Обрасците за гласање по електронски пат се достапни на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Банката на ул. Орце Николов бр.3, во Дирекцијата за управување и информирање, соба бр.307 (III кат, зграда КБ1) и на интернет-страницата на Банката www.kb.com.mk.УПРАВЕН ОДБОР НА БАНКАТА


 
31.03
30.06
30.09
31.12
: 2019
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2018
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2017
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2016
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2015
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF