• Numri i përgjithshëm i akcioneve dhe numri i përgjithshëm me të drejtë vote


  • Vendosja e pikave të reja në Rendin e Ditës


  • Propozimi i vendimeve të reja


  • Pyetje në lidhje me pikat e Rendit të Ditës


  • Propozime të akcionerëve


  • Votimi elektronik


  • Votimi me korrespodencë


  • Votimi nëpërmjet personit të autorizuar


  • Vendimet e miratuara ne Kuvendin e Bankes


  • Procesverbali i Kuvendit të Bankës/Rezultatet e votimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800