Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Профил на пазарот


Детален преглед на македонскиот финансиски пазар, кој содржи информации за регулативата, девизниот пазар и трансферот на пари, инструментите и тргувањето, централниот депозитар и порамнувањето, корпоративните постапки, оданочувањето, обелоденувањето, како и други корисни информации.


Профил на пазарот