Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Autorizimi për të paguar dividentë në një bankë tjetërProcedura për regjistrim të llogarisë për pagesën e dividentit në një bankë tjetër mund të kryhet vetëm nga personat fizikë - rezidentë aksionarë të Komercijalna Banka AD Skopje.
Të drejtë për pagesën e dividentit për vitin 2020 kanë aksionarët e Komercijalna Banka AD Skopje të cilët janë regjistruar në librin e aksioneve në përputhje me Vendimin për përcaktimin e shumës së dividentit dhe datat e pagesës së dividentit për vitin 2020: https://www.kb.com.mk/Handlers/GetResource.ashx?id=05effd1f-e201-4910-9a75-a7eb1cb8a284.pdf
Të gjitha autorizimet e siguruara me të dhëna të sakta për transferimin e dividentit në llogari në një bankë tjetër do të përdoren për të paguar dividentin për vitin 2020 në Komercijalna Banka AD Skopje, derisa Banka të marrë udhëzime të tjera.


Llogaria e DQLV (Depozitari Qëndror i Letrave me Vlerë) *
Nëse nuk e dini llogarinë e DQLV-së kontaktoni shtëpinë tuaj brokere
6 shifrat e fundit të numrit Tuaj amë *
Llogaria e transaksionit në bankë tjetër (15 shifra) *
Emri *
Mbiemri *
Telefon
E-mail
* Shkruani kodin:

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj