Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пазарно учество


ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ НА БАНКАРСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1
30.06.2019

 

31.12.2018

 

1

Вкупна актива

21,1%

22,7%

2

Капитал и резерви

19,0%

19,6%

3

Вкупно депозити од нефинансиски сектор

25,9%

26,2%

4

Вкупно нето-кредити на нефинансиски сектор

15,4%

15,4%

5

Вкупен број на издадени картички

 

12,6%*

 

12,6%

6

Број на уреди на кои се прифаќаат картички - ПОС и АТМ вкупно

 

17,5%*

 

17,3%

7

Вкупна вредност на остварен платен промет во земјата

 

22,2%*

 

22,7%

8

Вкупен број на отворени сметки за вршење плаќања2

 

19,0%*

 

19,1%

9

Вкупно остварен промет на Македонската берза 3

 

20,4%

 

33,9%

10

Вкупен број на трансакции на Македонската берза3

 

36,0%

 

29,7%

1 Извор на податоците е НБРСМ, исклучоците се означени во табелата. Податоците се однесуваат на цела година – кумулативно.
2Извор:ЕРТС
3Извор:Македонска берза
 
*со 31.03.2019 година