Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пазарно учество


ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ НА БАНКАРСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1
31.03.2020

 

31.12.2019

 

1

Вкупна актива

22,6%

22,4%

2

Капитал и резерви

18,4%

19,0%

3

Вкупно депозити од нефинансиски сектор

26,4%

26,0%

4

Вкупно нето-кредити на нефинансиски сектор

16,7%

15,7%

5

Вкупен број на издадени картички

 

13,0%

 

12,7%

6

Број на уреди на кои се прифаќаат картички - ПОС и АТМ вкупно

 

16,0%

 

16,8%

7

Вкупна вредност на остварен платен промет во земјата

 

24,4%

 

23,6%

8

Вкупен број на отворени сметки за вршење плаќања2

 

20,0%

 

19,2%

9

Вкупно остварен промет на Македонската берза 3

 

40,6%

 

21,0%

10

Вкупен број на трансакции на Македонската берза3

 

42,1%

 

33,8%

1 Извор на податоците е НБРСМ, исклучоците се означени во табелата.
2Извор:ЕРТС
3Извор:Македонска берза