Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës  Maqedonisë së Veriut1
31.12.2017

 

31.12.2016

 

1

Aktiva e përgjithshme

22,7%

22,7%

2

Kapitali dhe rezervat

20,4%

20,7%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

26,6%

26,6%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

16,4%

17,4%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

12,6%

 

12,8%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej

 

18,0%

 

14,9%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend

 

24,1%

 

25,1%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave2

 

19,3%

 

18,9%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë3

 

17,2%

 

23,9%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë3

 

29,6%

 

17,9%

1 Burimi i të dhënave është BPRMV, përjashtimet janë treguar në tabelë. Të dhënat i referohen një viti – në mënyrë kumulative.
2Burimi:
3Burimi:Bursa e Maqedonisë