Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës  Maqedonisë së Veriut1
30.06.2019

 

31.12.2018

 

1

Aktiva e përgjithshme

21,1%

22,7%

2

Kapitali dhe rezervat

19,0%

19,6%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

25,9%

26,2%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

15,4%

15,4%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara

 

12,6%*

 

12,6%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej

 

17,5%*

 

17,3%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend

 

22,2%*

 

22,7%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave2

 

19,0%*

 

19,1%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë3

 

20,4%

 

33,9%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë3

 

36,0%

 

29,7%

1 Burimi i të dhënave është BPRMV, përjashtimet janë treguar në tabelë. Të dhënat i referohen një viti – në mënyrë kumulative.
2Burimi:
3Burimi:Bursa e Maqedonisë