Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Shitblerja e mjeteve të huaja të pagesës 

 

Shitblerja e devizave për denarë për subjektet juridike – rezidentë dhe jo rezidentë (tregu i valutave), realizohet nëpërmjet kuotimit të kurseve aktuale të tregut dhe përfshinë:

 

  • Shitblerja e menjëhershme e devizave për denarë,
  • Shitblerja sipas orarit të caktuar të devizave për denarë.

 

Shitblerja e devizave bëhet çdo ditë pune nga ora 9:00 deri në orën 16:00.

 

Urdhërpagesat për blerje dhe shitje dërgohen me faks: (02) 3113-228 и (02) 3213-425 ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Blerja dhe shitja e devizave kontraktohet me shitësit e Bankës, në telefonin:  (02) 3247-410 – bisedë e regjistruar dhe (02) 3247-413, (02) 3247-414, (02) 3247-415, (02) 3247-416, (02) 3247-417, (02) 3247-418.

Transaksioni i kontraktuar vërtetohet duke e dërguar formularin e përshkruar si – përfundim i menjëhershëm dhe përfundim sipas terminit në faks: (02) 3113-228, (02) 3213-425 ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

 

Shitblerja e devizave për denarë në kontakt të drejtpërdrejtë mund të bëhet në hapësirat e Zyrës Qëndrore të Bankës (ndërtesa KB 1), në një pjesë të ekspoziturave në Shkup (Gjorce Petrov, City Mall, Leptokari, Kapishtec, Bunjakovec, GTC, 11 Oktomvri, Draçevë, Skopjanka, Biser, Jane Sandanski, Cvetan Dimov, Avtokomanda dhe Maxhari), dhe në filialet e Bankës në Republikë.

 

Shërbimet për tregun devizor janë të qasshme edhe nëpërmjet shërbimit të Internet Bankës.