Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Mbrojtja e informatorëve

 

Në pajtim me nenin 5, paragrafi (1), të Rregullores për raportim të brendshëm të mbrojtur në Komercijalna Banka AD Skopje dhe në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", Nr. 196/15 dhe 35/18), person i autorizuar për pranimin  e aplikimeve nga informatorët është emëruar  Lupco Farmakoski - koordinator i kryesor.
 

 

Kontaktet:

 

Telefoni: (02) 3 168 471

Ljupco.Farmakoski@kb.com.mk

Zyra nr. 405, kati 4, ndërtesa e KB 2