Contact
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

  ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА (ПРЕВЗЕМЕН ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА)