• Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизни сметки за физички лицаДевизни сметки можат да отворат физички лица – резиденти и нерезиденти.

При отварање на девизна сметка како резидент , потребно е да поседувате важечка лична карта или македонски пасош и истите да ги презентирате на нашите шалтери. Девизна сметка за резидент се отвора во централата на Банката и сите експозитури и филијали.

За отворање на девизна сметка како нерезидент потребно е да поседувате странски пасош со странски адресни податоци. Доколку во пасошот не е наведената адресата, тогаш Банката од Вас ќе побара да дадете пишана изјава во која ќе ја неведете Вашата адреса.  

Ваквата изјава не се зема од клиенти резиденти на една од соседните земји на Р. Северна Македонија, во тој случај наместо изјава, потребно е да приложите сметка/фактура за платени комуналии на адресата на која живеете.

За отворање на сметката банката наплаќа еднократен надомест од 10 евра.


 Годишен извештајРевидиран консолидиран финансиски извештај НБРСМРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај НБРСМРевидиран консолидиран финансиски извештај МСФИРевидиран неконсолидиран (единечен) извештај МСФИ
2018 PDF PDF PDF PDF PDF
2017 PDF PDF PDF PDF PDF
2016 PDF PDF PDF PDF PDF
2015 PDF PDF PDF PDF PDF