• Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Девизни сметки за физички лицаДевизни сметки можат да отворат физички лица – резиденти и нерезиденти.

При отварање на девизна сметка како резидент , потребно е да поседувате важечка лична карта или македонски пасош и истите да ги презентирате на нашите шалтери. Девизна сметка за резидент се отвора во централата на Банката и сите експозитури и филијали.

За отворање на девизна сметка како нерезидент потребно е да поседувате странски пасош со странски адресни податоци. Доколку во пасошот не е наведената адресата, тогаш Банката од Вас ќе побара да дадете пишана изјава во која ќе ја неведете Вашата адреса.  

Ваквата изјава не се зема од клиенти резиденти на една од соседните земји на Р. Северна Македонија, во тој случај наместо изјава, потребно е да приложите сметка/фактура за платени комуналии на адресата на која живеете.

За отворање на сметката банката наплаќа еднократен надомест од 10 евра.


 
31.03
30.06
30.09
31.12
: 2019
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2018
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2017
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2016
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2015
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF