• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Lista e bankave korrespodente


  • Rregullore e qarkullimit pagesor për banorët rezidentë


  • Rregullore për qarkullimin pagesor për personat jorezident


  • Udhëzues i qarkullimit pagesor me jashtë


  • Lista e shifrave për bazat e të ardhurave devizore


  • Informacion për të hyratKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800