• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitën e kursimit në denarëKomercijalna Banka AD Skopje i ofron këto norma të interesit për depozitat e kursimit në denarë:
Normat e interesit të kursimit në denarë në të parë dhe kursimit të afatizuar


Depozita me afatNorma e interesit Viti. / Qark.Pagesa e interesitE vlefshme nga:
Pamje 0.01 në fund të vitit kalendarik 01.08.2015
1 muaj 0.02 pas skadimit të afatit. 01.04.2017
15 ditë 0.02 pas skadimit të afatit. 01.08.2015
2 muaj 0.02 pas skadimit të afatit. 01.04.2017
3 muaj 0.06 pas skadimit të afatit. 01.07.2018
6 muaj 0.20 pas skadimit të afatit. 01.10.2019
12 muaj 0.50 pas skadimit të afatit. 01.10.2019
24 muaj 1.25 pas skadimit të afatit. 01.10.2019
36 muaj 1.45 pas skadimit të afatit. 01.10.2019

Në krye ^


Normat e interesit të kursimit të hapur në denarë


Shuma në denarë3 muaj6 muaj12 muaj
3,000.00-100,000.000.04%0.10%0.30%
100,001.00-500,000.000.05%0.15%0.40%
Mbi 500,001.000.06%0.20%0.50%

Në krye ^


Normat e interesit për depozitën e kursimit të afatizuar të fëmijëve në denarë„"Ververicka"“


Shuma në denarë3 muaj6 muaj12 muaj
1,000.00-3,000.000.04%0.10%0.30%
3,001.00-10,000.000.05%0.15%0.40%
Mbi 10,001.000.06%0.20%0.50%

Në krye ^


Normat e interesit për depozitat e kursimit në denarë me tërheqje mujore të interesit


Afati i maturimit3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Normat e interesit 0.06%0.20%0.50%1.25%1.45%

Në krye^Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-189
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk