• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kursimi i afatizuar me planifikim

 

Për shkak të llogaritjes së pagesës dhe normës së interesit ky lloj i depozitave në denarë më së shumti iu përgjigjet depozituesve që dëshirojnë të realizojnë të ardhura shtesë mujore. Përkatësisht, norma e interesit llogaritet dhe paguhet çdo muaj në datën në të cilën është afatizuar depozita dhe menjëherë është në dispozicion në llogarinë e transaksionit ose librezën e kursimit me të parë në denarë.

 

Për depozitën tuaj në denarë, do t’ju lëshohet librezë kursimi, në të cilën do të regjistrohen pagesat, gjendja dhe normat e interesit të depozitës. Hapja e librezës së kursimit bëhet me letërnjoftim për personat nga vendi dhe me pasaportë për personat jashtë vendit, në të gjitha sportelet e Bankës në degët në Shkup si dhe në filialet dhe degët nëpër Republikë.

 Afati i maturimit3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Normat e interesit 0.05%0.05%0.30%0.70%1.00%


 

Depozita minimale për afatizim me transferim mujor të normës së interesit  është 100.000,00 denarë. 

Depozitat e përgjithshme të depozituesve në Bankë janë të siguruara në Fondin për sigurimin e depozitave. Fondi i kompenson depozitat e përgjithshme për secilin depozitues (NUAQ), por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 30.000 euro në ndonjërën bankë, filialin e ndonjë banke të huaj ose kursimore, e llogaritur sipas kursit mesatar të BPRM-së. Në shumën e lartpërmendur llogaritet kryegjëja e depozitës, norma e interesit e llogaritur dhe e paraparë si dhe norma e pamaturuar e interesit deri në ditën e përfundimit të vendimit. Nëse depozita juaj e tejkalon maksimumin e paraparë, për atë pjesë që e tejkalon këtë maksimum, keni të drejtën ligjore ta kërkoni atë nga pasuria falimentuese e bankës.

 Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj