• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Depozita e hapur e kursimit në valutë të huajDepozita e hapur e kursimit në valutë të huaj në Komercijalna Banka AD Skopje është mënyra më fleksibile e kursimit të mjeteveTuaja devizore. Ky lloj kursimi mundëson depozitime dhe tërheqje të shumëfishta gjatë periudhës së afatizimit, varësisht prej nevojave Tuaja. Ju e zgjidhni vetë valutën në të cilën do të kurseni dhe afatin e depozitës.


Shuma minimale për afatizim është 50 EUR (ose kundërvlera në valutë tjetër).


Afati i depozitës është 3, 6 dhe 12 muaj.


Shuma minimale për afatizim

·   50 EUR (ose kundërvlera në valutë tjetër)

Afati i depozitës

·   3 muaj

·   6 muaj

·   12 muaj

Përfitimet

·   depozitime dhe tërheqje të shumëfishta gjatë periudhës së afatizimit

Mënyra e hapjes

·   me letërnjoftim ose pasaportë, në të gjitha sportelet e BankësPër depozitën tuaj të kursimit të hapur në valutë të huaj, Banka do t’ju pajisë me një librezë kursimi në të cilën në valutën përkatëse do të evidentohen të gjitha pagesat, tërheqjet, gjendja dhe interesi i llogaritur i depozitës së kursimit. Librezën e kursimit, shtetasit e RM mund ta marrin me letërnjoftim, ndërsa të huajt me pasaportë, në të gjitha sportelet e Bankës në degët në Shkup, si edhe në filialet dhe degët e Bankës Komerciale nëpër qytet tjera në vend.Normat e interesit


Për depozitat e hapura të kursimit në valutë të huaj, Banka paguan këtë interes:Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.01%0.01%0.05%
Mbi 1,501.00 euro0.01%0.01%0.10%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.01%0.02%0.04%
Mbi 1,501.00 euro0.01%0.03%0.05%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.09%
Mbi 1,501.00 euro0.03%0.04%0.10%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.001%0.001%0.001%
Mbi 1,501.00 euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.14%
Mbi 1,501.00 euro0.03%0.04%0.15%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.10%0.20%0.25%
Mbi 1,501.00 euro0.20%0.30%0.35%


Klienti mund të ndryshojë afatin e depozitës, ku në mënyrë automatike ndryshon edhe lartësia e normës së interesit.Interesi llogaritet në bazë mujore dhe paguhet në fund të muajit – në afat prej shtatë ditësh, në të kundërtën i shtohet depozitës. Interesi mundet që të kalojë në llogarinë rrjedhëse, librezën në denarë, MasterCard (llogaritur sipas kursit të mesëm) ose në llogari devizore në të parë.


 

Banka i siguron depozitat e kursyesve të vet në Fondin e sigurimit të depozitave. Fondi do të kompenzojë depozitat e siguruara për depozitues (NUAQ – numri i amë), por jo më shumë se 30.000 EUR (në kundërvlerë të denarit) në një bankë, filialë të një banke jashtë vendit, apo Kursimore, e llogaritur sipas kursit të mesëm të këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë (BPRM). Në shumën e specifikuar llogaritet shuma kryesore e depozitës, interesi i llogaritur dhe i shtuar, si edhe interesi i paarritur deri në ditën e aktvendimit. Nëse depozita juaj e tejkalon maksimumin e paraparë, për atë pjesë që e tejkalon këtë maksimum, keni të drejtën ligjore ta kërkoni atë nga pasuria falimentuese e bankës.Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj