• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредит за школување со ЕУР клаузулаВАЖНО: Поради околностите произлезени од корона-кризата (Ковид-19), Банката привремено нема да ги одобрува овие производи. Ве молиме следете го линкот до моментално важечката понуда на кредити. ПОНУДА НА КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОЈА ВАЖИ ВО МОМЕНТОВ
 
 

Комерцијална банка АД Скопје одобрува кредити за плаќање на трошоци за школување во земјата или во странство.


Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска сметка во Банката.


Кредитот за школување може да го користи кредитобарателот или било кој член од неговото потесно семејство, кој е запишан на една од следните видови институции, во земјата или во странство:
 • институции за средно образование;
 • високообразовни институции;
 • регистрирани образовни центри во РМ.


Намена
плаќање на трошоци за школување
Износ на кредитот
од 200 до 5.000 ЕУР (во денарска противвредност)
Рок на отплата
од 12 до 60 месеци
Номинална каматна стапка
5,5% годишна,променлива (Едномесечен ЕУРИБОР + 5,5%, но не помалку од 5,5%)*
 
*Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката  и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА. Доколку стапката  има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
5,89% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена отплата
Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
 • без жиранти
 • во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни.
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата од кредитот за средно образование, редовни студии и образование во регистрирани образовни центри се пренесуваат на трансакциска сметка на среднообразовната, високообразовната институција или образовниот центар
 • средствата од кредитот за специјалистички и постдипломски студии се пренесуваат на сметка на кредитобарателот
 • за плаќање трошоци за странство средствата се пренесуваат на сметка на корисникот на кредит, при што Банката врши продажба на странски ефективни пари во валута на која гласи фактурата во висина на денарска противредност на кредитот и го спроведува плаќањето во странство
Трошоци за кредитот
 • 1.000,00 денари еднократно, надмомест за одобрување и администрирање на кредит
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 • трошоци за меница
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - на секој 16 во месецот
Обезбедување
 • административна забрана од плата
 • сопствена меница и менична изјава
Потребна документација
 • копии од валидни лични карти за сите учесници во кредитот
 • извод од матична книга на родени/венчани како доказ за сродство
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката, образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци)
 • за пензионери – талон од последната пензија
 • за средно или високо образование – фактура или друг документ во кој е наведена висината на потребните средства
 • за постдипломски или специјалистички студии – доказ за извршен упис

Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит

 
* Повеќе информации на:

контакт центар:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

или на naselenie.krediti@kb.com.mk

 


Лица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk