• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Туристички кредит со ЕУР клаузулаВАЖНО: Поради околностите произлезени од корона-кризата (Ковид-19), Банката привремено нема да ги одобрува овие производи. Ве молиме следете го линкот до моментално важечката понуда на кредити: ПОНУДА НА КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОЈА ВАЖИ ВО МОМЕНТОВ


Комерцијална банка АД Скопје одобрува кредити за плаќање на трошоци за туристички патувања во земјата и во странство.


Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска сметка во Банката.Намена
плаќање трошоци за туристички патувања
Износ на кредитот
од 200,00 до 3.000,00 евра (во денарска проттивредност)
Рок на отплата
од 12 до 36 месеци
Номинална каматна стапка
5,9% годишна, променлива (Едномесечен ЕУРИБОР +5,9%, но не помалку од 5,9%)* 
*Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката  и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА. Доколку стапката  има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00 
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
6,71% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена отплата
Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
 • без жиранти
 • во кредитот може да се вклучи уште еден кокредитобарател кој не мора да биде во роднинска врска со кредитобарателот, но мора да е кредитоспособен. 
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 30 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциска сметка на туристичката агенција
Трошоци за кредитот
 • 1.000,00 денари еднократно, надомест за одобрување и администрирање на кредит
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот.)
 • трошоци за меница
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - на секој 16 во месецот
Обезбедување
 • административна забрана од плата
 • сопствена меница и менична изјава
Потребна документација
 • копии од валидни лични карти за сите учесници во кредитот
 • извод од матична книга на родени/венчани како доказ за сродство
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката, образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци)
 • за пензионери – талон од последната пензија
 • профактура или фактура од туристичка агенција во Република Македонија, која поседува лиценца А


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит

* Повеќе информации на:

контакт центар:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

или на naselenie.krediti@kb.com.mk