• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia turistike me EUR klauzolë 

 

E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave që vijnë nga kriza e koronës (Covid-19), Banka nuk do t'i aprovojë përkohësisht këto produkte. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën aktualisht të vlefshme të kredisë: OFERTA PËR KREDI GJATË KOHËS SË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME (COVID-19)

 
 
Komercijalna Banka AD Skopje ofron kredi për pagesë të shpenzimeve të udhëtimeve turistike në vend dhe jashtë vendit.


Huamarrës mund të jenë të gjithë personat fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistët që e marrin pensionin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi i kredisë
pagesa e shpenzimeve për udhëtime turistike
Shuma e kredisë
prej 200 EUR deri në 3.000 EUR në kundërvlerë të denarit
Afati i shlyerjes
prej 12 muaj deri në 36 muaj
Norma nominale e interesit
5.9% nnë bazë vjetore, me klauzolë në denarë
(EURIBOR njëmujor + 5.9%, por jo më pak se 5.9%)*
 
*Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTUNëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
6.71% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimevetë kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/3 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkues të nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • pa garantues
 • në kredi mund të përfshihet edhe një kredikërkues me aftësi kreditore.
  /> Për bashkë-aplikantin që nuk është anëtar i familjes së ngushtë të aplikantit kryesor, gjatë vlerësimit të aftësive kreditore do të merren parasysh vetëm 1/2 e të ardhurave të lira mujore të tij/saj
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 30 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të agjencisë turistike
Shpenzimet e kredisë
 • 1.000,00 denarë pagesë e njëhershme për miratimin dhe administrimin e kredisë 
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzimet për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative nga rroga
 • kambial personal dhe deklaratë kambiale
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • certifikata e lindjes / martesës si dëshmi e farefisnisë
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)  
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit
 • pro-fatura ose fatura e agjencisë turistike në Republikën e Maqedonisë që posedon licencën A


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi
 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në naselenie.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk