• Пример за кредитот


 • Кредитен калкулатор


 • Барање


 • Најчесто поставувани прашања


 • Барање за регистрација на клиентКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредит преку трговци ВАЖНО: Поради околностите произлезени од корона-кризата (Ковид-19), Банката привремено нема да ги одобрува овие производи. Ве молиме следете го линкот до моментално важечката понуда на кредити: ПОНУДА НА КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОЈА ВАЖИ ВО МОМЕНТОВ


Доколку Ви се потребни финансиски средства за купување трајни потрошувачки добра преку трговци, овој денарски наменски кредит е вистинското решение за Вас.


Кредитот е достапен за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос или пензионери кои ја примаат пензијата преку трансакциска сметка во Банката.Намена
плаќање на трошоци за купување трајни потрошувачки добра преку трговци
Износ на кредитот
од 10.000,00 денари до 350.000,00 денари
Рок на отплата
 • од 12 до 48 месеци за кредит од 10.000,00 до 150.000,00 денари
 • до 6 години за кредит над 150.000,00 до 350.000,00 денари
Номинална каматна стапка
 • 7,22% годишна, за кредитобаратели кои примаат плата или пензија преку трансациска сметка во Банката (референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 5,69%)*
 • 7,82% годишна, за останати кредитоспособни физички лица (референтна каматна стапка од 1,53% зголемена за 6,29%)*
*Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk)  на  секој 25.06. и на секој  25.12.  под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,53%.  Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА
 
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
од 7,93% до 8,85% (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена отплата
Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
Критериуми
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години
 • пр2и доспевање на последниот ануитет, возраста на жирантите не смее да надминува 62 години за жени и 64 години за мажи  
Исплата
 • максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување
 • средствата се исплаќаат на трансакциска сметка на трговецот кој ја издава про-фактурата
Трошоци за кредитот
 • 1% од износот на кредитот
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 • трошоци за меница
Начин на отплата
 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет - на секој 16 во месецот
Обезбедување
 • административна забрана од плата
 • меница и менична изјава
 • без жиранти за кредит до 150.000,00 денари
 • еден жирант за кредит над 150.000,00 денари
Потребна документација
 • копии од валидни лични карти
 • профактура или фактура од трговецот
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка АД Скопје не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци)
 • за пензионери – талон од последна пензија


Комерцијална банка АД Скопје го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит
 
* Повеќе информации на:

контакт центар:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

или на naselenie.krediti@kb.com.mkЛица за контактНаташа Баљук Ристовска, Раководител на одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Јулијана Никчевска, Самостоен стручен соработник-контролор во Одделение за одобрување и користење на кредити
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk