• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi nëpërmjet tregtarëve


E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme si pasojë e korona-krizës (Covid-19), Banka nuk do ta aprovojë këtë produkt derisa zgjat gjendja e jashtëzakonshme. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën e kredive që do të jenë të vlefshme gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme:< OFERTA PËR KREDI GJATË KOHËS SË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME (COVID-19)

 
 
Nëse keni nevojë për mjete për blerjen e mallrave të qëndrueshme të konsumit përmes tregtarëve, kredia për kënaqësi është zgjidhja e vërtetë për Ju.

Ky lloj krediti është në dispozicion për të gjithë personat fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune ose pensionistët të cilët pensionet e tyre i marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Bankë.Qëllimi i kredisë
pagesa e shpenzimeve për blerjen e mallrave të qëndrueshme të konsumit përmes tregtarëve
Shuma e kredisë
prej 10.000,00 denarë deri në 350.000,00 denarë
Afati i shlyerjes
 • prej 12 muaj deri në 4 vjet për kredi prej 10.000,00 deri në 150.000,00 denarë
 • 6 vjet për kredi mbi 150.000,00 deri në 350.000,00 denarë
Norma nominale e interesit
 • 7,22% në bazë në bazë vjetore, për kredikërkuesit të cilët rrogat ose pensionet e tyre i marrin përmes llogarisë së transaksionit në Bankë
  (norma referuese e interesit prej 1,53% e rritur për 5,69%.)*
 • 7,82% në bazë vjetore, për personat tjerë fizik me aftësi kredituese
  (norma referuese e interesit prej 1,53% e rritur për 6,29%.)*
*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk)  në çdo 25.06 dhe në çdo  25.12  me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.53%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
prej 7,93% deri në 8,85% në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa pagesë për shlyerje të parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kërkuesit të kredisë nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e garantuesve nuk duhet të kalojë 62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të tregtarit që lëshon pro-faturën
Shpenzimet e kredisë
 • 1% nga shuma e kredisë
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative nga rroga
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • pa garantues për kredi deri në 150.000,00 denarë
 • një garantues për kredi mbi 150.000,00 denarë
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • pro-fatura ose fatura e tregtarit
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën – formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)  
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në naselenie.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk