• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredia për përmirësimin e efikasitetit energjetik me EUR klauzolë 

 
 

E RËNDËSISHME: Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme si pasojë e korona-krizës (Covid-19), Banka nuk do ta aprovojë këtë produkt derisa zgjat gjendja e jashtëzakonshme. Ju lutemi ndiqni linkun për ofertën e kredive që do të jenë të vlefshme gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme: OFERTA PËR KREDI GJATË KOHËS SË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME (COVID-19)

 
Kjo kredi u ofrohet të gjithë personave fizikë me aftësi kreditore në marrëdhënie të rregullt pune të cilët rrogën e tyre e marrin pëmes llogarisë së transaksionit në Komercijalna Banka AD Skopje.


Qëllimi i kredisë
 • zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të jashtme
 • aplikimi i materialeve termo-izoluese në sipërfaqet e mureve, dyshemeve dhe në kulmet
 • modernizimi i sistemeve për ngrohje dhe ftohje nëpër objektet banesore
 • blerja e pajisjeve shtëpiake dhe teknikës së bardhë për nga konsumi efikas i energjisë
Shuma e kredisë
prej 200 EUR deri në 8.000 EUR në kundërvlerë të denarit
Afati i shlyerjes
prej 12 muaj deri në 84 muaj
Norma nominale e interesit
4.9% në bazë vjetore, me klauzolë në denarë (EURIBOR njëmujor + 4.9%, por jo më pak se 4.9%)*
 

*Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTUNëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00
 
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
5.13% (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
Shlyerja e parakohshme
Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kredikërkuesit
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredikërkuesit nuk duhet të të kalojë 70 vjeç
Disbursimi
 • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
 • mjetet paguhen në llogarinë e transaksionit të lëshuesit të pro-faturës 
Shpenzimet e kredisë
 • 1.000,00 denarë pagesë e njëhershme për miratimin dhe administrimin e kredisë 
 • 300,00 denarë për aplikimin dhe procesimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • shpenzime për kambial
Mënyra e shlyerjes
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
Sigurimi
 • ndalesë administrative nga rroga
 • kambiali dhe deklarata kambiale
 • pa garantues
Dokumentacioni i nevojshëm
 • aplikacioni për kredi
 • kopje e letërnjoftimit të vlefshëm
 • pro-fatura ose fatura nga personi juridik
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën– formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) aftësia paguese (solventiteti) për 3 muajt e fundit në llogarinë bankare nga banka në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)  


Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 

* Më shumë informata në:

qendrën për kontakt:
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

ose në naselenie.krediti@kb.com.mkPersonat për kontaktNatasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk